top of page

Äldsta artikeln Karl Gustav

Uppdaterat: 11 juni 2023

Karl Gustav, Carl Gustaf, Skedskamma, Skedskämma med flera namn har den södra socknen i Marks härad haft igenom åren. Att försöka hitta något med det gamla namnet var inte lätt för man fick väldigt få träffar om man jämför alla de andra socknar som jag redan skrivit om i den här serien. Orsaken är främst att just stavningen tolkas väldigt olika av programmet som hittar sökorden på Kungliga bibliotekets dagstidningsarkiv men även att Carl Gustaf socken finns upp in norr. Men sen gör ju inte namnet ”Karl Gustav” saken bättre heller då det ger flera tusen träffar på personer med dess namn. Och för att försöka hitta den äldsta artikeln om Karl Gustav har jag fått söka på gårdsnamnen i socknen. Den träff som var äldst var väl inte någon nyhet heller, sätesgården Stackenäs med sina historiska berättelser.


Den tidigaste artikeln kunde man läsa i Posttidningar den 14 maj 1770. I artikeln fick man reda på att Löjtnantens fru Ulrica Magdaleda Gyllenhal hade gått bort och ett gåvobrev hade givits till fröken Ulrica Maria Palmhjelm där både lösa- och fasta egendomar skulle delas ut, bortsett Frälsehemmanen Nygård och Wägryd. Detta för att om det fanns okända arvingar skulle de inte få del av dem.


”Som Lieutenanskan Fru Ulrica Magdalena Gyllenhal på Sätesgården Stackenäs belägen i Elfsborgs Län och Marks härad. Den 14 Jan. Detta år med döden afgådt, och igenom gåfwo-bref af d. 12 Dec. sistl. År til Fröken Ulrica Maria Palmhjelm all sin både lösa och fasta egendom bortgifwit; Frälsehemanen Nygård och Wägryd allenast derifrån undantagne; födelskul warder sådant i synnerhet för bemälte Frus obekanta Arfwingar, som af denna dess gjorda författning icke kunnat få del, härigenom kungjordt.”


Google Maps länkar


Posttidningar 1770-05-14


Sommaren 1870 skulle en grupp av två män och kvinnor från Kungsäter över till Stackenäs för ”dansnöje”. För att korta ner resvägen tog de en eka för att ro över Oklången från antagligen Fönhult där den ena kvinnan arbetade. Men halvvägs ut på sjön började ekan att läcka in vatten och sakta sjunka. De ropade på hjälp men ingen kom till undsättning till en början. De två kvinnorna som var med drunknade medan de två männen som orkade hålla sig ovan ytan fick till slut räddningen. En tragisk händelse när man hade något så roligt att se fram emot andra sidan sjön. De omkomna nämns inte i artikeln mer än att en av kvinnorna skulle vara från Brunabo i Karl Gustav. Kikar vi i dödsböckerna finner vi dem dock.


Den ena kvinnan var den 27-åriga pigan Inga Cajsa Nilsdotter från Fönhult Nordgård. I dödsboken kan vi läsa om drunkningen ”Drunknat i Okelången genom vådlig händelse”. Inga Kajsa var född på torpet Helmanäs under gården Vägryd Botten i Grimmared våren 1843. Hennes far Nils Svensson gick bort vintern 1854 men änkan Maria levde vidare på Helmanäs som utfattiga i fyra år till då Maria gifte om sig och flyttade med två av sina döttrar till maken som levde i en backstuga under gården Torp. Inga Cajsa flyttade inte med dit utan upp till Lärpe där hon arbetade som piga fram till 1867 då hon kom till Fönhult Nordgård.


Den andra kvinnan som var jämngammal med Inga Cajsa var Hemmansdottern Juliana Christina Johansdotter från Brunabo. Hennes far var Johan Larsson och modern Sara Johansdotter. Hon hade några syskon och ett antal tjänare/drängar som arbetade på gården. Vintern 1868 gick fadern Johan bort och den äldsta sonen Lars Johan blev Åbo och tog över gården. Sommaren två år senare skedde olyckan på Oklången.


”Olyckshändelse. Pingstdagen den 5 timade en sorglig olyckshändelse på sjön Oklongen i Marks härad, i det twänne flickor der omkommo. Kl. 6 på e.m. skulle de från Kongsäter gå till egendomen Stackenäs, för att biwista ett dansnöje derstädes; men för att förkorta wägen cirka 3/8 mil, widtalade de twänne karlar att ro sig öfwe sjön. Till all olycka hade de erhållit en dålig eka, som började sjunka, då de woro komne ungefär midt på sjön. De ropade på hjelp, men någon hjelp war icke till hands. De bägge flickorna sjönko först i djupet, men de båda karlarne, som hade styrka att längre hålla sig uppe, blefwo räddade, i det hjelp slutligen anlände till dem. Den ena af de omkomne flickorna uppgifwes warit född i Brunabo; den andra efterlemnar moder och 5 syskon. Namnen på de omkomne hafwa ej blifwit för redaktionen uppgifne.”


Google Maps länkar


Norra Hallands Tidning 1870-06-15


Den sista artikeln handlar kort om en sammanfattning över Karl Gustav som man kunde ta del i Varbergsposten den 7 februari 1896.


”Från Karl Gustaf skrifves till Varbergsposten:

Till kyrkovärd för 4 år har valts hemmansägaren Gabriel Svensson i Brunared i stället för nämndemannen Johannes Andersson i Storegården.

Till fjärdingsmän har valts kvarnägaren Emil Andersson i Strömma och hemmansägaren Abraham Johansson i Rössbo.

Inom församlingen äro under år 1895 döde 8 mankön och 13 kvinnkön, summa 21, genom döden upplöste äktenskap 13, födde 15 barn, vigde 8 par. Folkmängden inom församlingen utgjorde vid årets slut 1002 mot 1039 vid årets början.

-Församlingens äldste invånare är för närvarande änkan Anna Katrina(Katarina) Persdotter vid Hakared; hon är 91 år.”


Blir lite nyfiken på Anna Katarina vid Hakared och som avslutning av det här inlägget tänkte jag dela hennes liv. Anna Katarina Persdotter var född den 28 september 1805 och levde vid artikelns tidpunkt på torpet Böket under Hakared som låg vid gränsen till Nösslinge i sydöstra Karl Gustav. Här levde också hennes son Abraham Andersson med familj. Anna Katarina blev slutligen över 101 år gammal när hon somnade in i Böket den 8 mars 1907. Men jag tänkte väl att vi tar det från början.

Böket under Hakared 1866
Böket under Hakared 1866
Böket i slutet 1890-talet.
Böket i slutet 1890-talet.

Anna Katarina föddes sensommaren 1805 på Hakared gård där hennes far Per Andersson var Åbo. Per var gift med Anna Svensdotter och Anna Katarina hade fyra äldre bröder, Casper, Sven, Bengt och Håke(Håkan). Fem år efter Anna Katarina fick hon en lillasyster Christina. Åren gick på gården och runt 1825-1827 blev fadern Per och Anna skrivna som ”Bräckliga försörjes” och deras son Bengt tog över gården som Åbo. Han gifte sig med Edela Larsdotter från Fagared och fick årets första dag 1825 sonen Abraham. Året därpå gifte sig Anna Katarina med torparen Anders Nilsson av Böket där även hans bräckliga mor Anna Andersdotter levde och den avskedade korpralänklingen Anders Almgrén. Lite kort om Böket är att 1806-1807 byggdes torpet då det i Husförhörslängden står ”Nybygget” av Anders Almgrén. Den 18 februari 1828 föddes deras första dotter Anna Stina och tre år senare gick Anders Almgren bort i ”Ålderdom” hela 83 år gammal. Året därpå föddes Anders och Anna Katarinas första son Nils Petter men han blev endast 1,5 år gammal när han somnade in ”Bröstfeber” på julaftonen 1834. Nästan exakt ett år senare föddes en till son i torpet som även han fick namnet Nils Petter. Åren går mellan barnen och nästa son Abraham föddes den 6 december 1840. Två år senare gick Anders mor Anna Andersdotter bort, 65 år gammal.


Åren fortsätter att gå och dottern Anna Christina gifte sig den 22 mars 1851 med drängen Kasper Larsson från Skammerhult i Nösslinge och fick dagen efter sonen Johan Emanuel. De kommande åren fick de två döttrar Albertina och Augusta. Anders och Anna Katarinas son Nils Petter flyttade 1856 ut ur skogen upp till Hakareds granngård Backa Nedregård för att arbeta som dräng. Där arbetade han till 1860 då han flyttade hem till torpet Böket igen. Samma år som Nils Petter flyttade hem flyttade lillebrodern Abraham upp ”Till Per i Algutsbo”, dock kan jag inte hitta honom eller någon Per under Algutsbo. Anna Kristina och Kaspers familj fick tillökning med sonen Nils Adolf 1862 och man kan läsa att de lever i Backstugan under Hakared. Nils Adolf somnade dock in redan 1 år gammal. I januari 1865 föddes sonen Johan Aron i backstugan och fyra år senare gick Kasper Larsson bort och lämnade Anna Kristina ensam med deras fyra barn.


Den 23 april 1864 gifte sig Nils Petter med pigan Maria Andersdotter född i Kungsäter som flyttade hit sommaren 1864 från Mellomgärde, gårdarna mellan Hakared och Backa. Hon födde här sonen Johan August och några år senare dottern Elmina Christina. Knappt ett år senare flyttade familjen upp till ett torp under Mellomgärde. Ett år efter att Nils Petter gifte sig 1864 flyttade sonen Abraham tillbaka med sin 15 år äldre hustru Anna Christina Svensdotter. De två fick de kommande sex åren barnen Albertina och Johan August. Den 26 maj 1874 somnade Anna Katarinas make Anders in, 71 år gammal i ”Bröstverk” och hon blev nu änka.


Abrahams dotter Albertina flyttade ut hösten 1881 till Gunnarsjö och åtta år senare gick Abrahams hustru Anna Kristina bort, 64 år gammal. Nu var det bara Abraham, sonen Johan August och modern Anna Katarina kvar på Böket. Den 10 april 1895 flyttade sonen Johan August över Atlanten till Amerika. Abraham levde med sin gamle mor till hennes bortgång den 8 mars 1907, hela 101 år gammal. Abrahams änkesyster och Anna Katarinas dotter Anna Kristina i backstugan under Hakared gick bort två år tidigare 1905, 77 år gammal. 1913 flyttade pigan Britta Lina Eriksdotter in från Mjöshult och den 26 augusti 1916 gick även sonen Abraham bort på Böket. Här slutade ledet efter Anders och Anna Katarina som levde här mellan 1826 och 1916, nästan 100 år av samma familj.


Enligt husförhörslängden 1909-1921 ska en till familj flyttat in här men jag kan ej finna densamma i längden senare så vet inte om det var just det här torpet de flyttade till.


Google Maps länkar


Åbo Per Andersson f.1767

Hustru Anna Svensdotter f.1772

Son Casper f.1789-01-17

Son Sven f.1794-03-22

Son Bengt f.1800

Son Håke f.1802

Dotter Anna Katarina Persdotter f.1805-09-28 d.1907-03-08

Dotter Christina f.1810-03-05


Torpare Anders Nilsson f.1803-04-23 d.1874-05-26

Hustru Anna Katarina Persdotter f.1805-09-28 d.1907-03-08

Dotter Anna Kristina f.1828-02-18

Son Nils Petter f.1832-09-25 d.1834-12-24

Son Nils Petter f.1835-11-22

Son Abraham f.1840-12-06


Anders mor Anna Andersdotter f.1877-04-24

Avskedade korpralen Anders Almgrén f.1748-03-17


Måg Casper Larsson f.1820-10-18 d.1869-11-13

Hustru Anna Christina f.1828-02-18 d.1905-06-30

Son Johan Emanuel f.1851-03-23

Dotter Albertina f,1854-09-25

Dotter Augusta f.1857-12-07

Son Nils Adolf f.1862-02-17


Inhyses Backstugan Nils Petter Andersson f.1835-11-22

Hustru Maria Andersdotter f.1837-04-19

Son Johan August f.1864-06-21

Dotter Elmina Christina f.1868-01-16


Torpare Abraham Andersson f.1840-12-06 d.1916-08-26

Hustru Anna Christina Svensdotter f.1825-03-23 d.1889-06-24

Dotter Albertina f.1865-06-08 d.1884-09-29

Son Johan August f.1871-11-24

Son Johan Aron f.1865-01-08


Varbergsposten 1896-02-07

Comments


bottom of page