top of page

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 1

Uppdaterat: 10 apr. 2021

Anmärkningar under en resa i Marks Härad är en serie artiklar på nio, som delades i Götheborgs Allehanda 1775. Den sammanfattades av prostar i södra delen Häradet och några andra högre personer.


Det var en av de tidigaste tidningsartiklar jag delade på min Facebook sida Glömd Värld i Marks Härad, november 2019.


Artiklarna är fyllda av information om vad vi kunde se i Häradet på slutet 1700-talet. Men även berättelser som Svensk-Danska slag till mystiska platser.


Här kommer del 1 i serien och jag har inte översatt till rikssvenska. Utan endast renskrivet texten som står i artiklarna. Länk till artikeln finns nedan till Kungliga Bibliotekets hemsida för dagstidningar.


Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 1 – Götheborgs Allehanda 1775-04-25


1. Detta härad, som är så namkunnogt för sin Lin-handterning, spånad, wäffstolar, och inwånares idoghet, gränsart Oster och Sudost til Kinds Härad, i Söder och Sudwäst til Halland, i Wäster och Nordwäst til Säfwedals, och i Norr och Nordost til Bollebygds-Weden-och Åhs Härader.


2. En sanfärdig historia. Göran och Olof Silfwerlod woro Bröder, rådande Herrar öfwer Säteriet Stackenäs, eljest kallade Stacke-Junkrar. Deras Far Olof Bengtsson Silfwerlod, Major, stupade i Polen. De woro mycket namnkunnige för sine oförfärlige och modige bedrifter. Denne sednare, näml. Olof war antingen Lieutenant eller Ryttmästare, då han en gång råkade i duelle med en Lieutenant Hård, i Halmstad, under en marche till Skåne. Ordsaken til deras wrede, war den, at Silwerlod wille följa med marchen, men Hården wille wänta. När Silwerlod satt sig på sin häst, strök Hården af betslet, då Silwerlod sade, det war ej rätt gort; ty du wet at hästen är ung och yr, hwarpå de sedermera kommo at ordkastas. Äntel. kom det så långt, at Hården manade Silfwerlod på Pistoler; men Silfwerlod fant sig härtil icke hogad; ty de woro eljest gode wänner; likwäl war ej annat at göra, ty bloden war, i hänseende til Hården, satt i sådan rörelse, at han icke kunde dämpas, med mindre han skulle tappa eller winna. Silfwerlod kunde således ej undwika at duellera. De kommo nu så öfwerens, at Hården skulle skjuta först; men det wille icke bränna af, utan klickade den ene gången efter den andre. Då sade Silfwerlod, nu kan du se m. k. Bror, at du ej har någon rättmätig sak för dig; men til teken, at jag hwarken wil eller skal skada dig, eller hästen, skal jag skjuta af före-bygelen wid sadelen, hwilket han ock gjorde, utan at skada det minsta af karl eller häst. Häraf kan man wäl tänka, at Hårdens wrede blef än ifrigare, men han kunde icke få löst, änteligen gaf Silwerlod honom et skott, så at han föll död til jorden.

- Nu war ej annat för Silwerlod at göra, än begifwa sig på flygten, hwilket han ock gjorde, då han red öfwer Älfwen wid Halmstad, och skogleds ända til Stackenäs; då han kom öfwer Älfwen, skjöts efter honom, men skottet råkade hästen i ena hasen. På nämnde Stackenäs upphölt han sig hela Sommaren öfwer; men det är til märkandes, at om dagen war han hemma; alltid lågo en hop laddade gewär jämte honom på bordet. Om nätterna uppehölt han sig i et Berg, som heter Wala klef, slutande in til Wala Sjön: i detta berg war en stor springa i form af en triangel, där hade han sin säng. När han nu låg i detta berg, hade han ständigt någre karlar hos sig, starkt wäpnade med skjutgewär åt sjösidan; ty på andra sidor war omöjeligt at komma til honom. Han hade äfwen låtet hämta alla Ekorne i siön til sig, för säkerhets skull. Han sökte leid, men kunde icke få; ty en slägtinge til den dödade Hården, war en stor Favorit af Kong Carkl XI. Silwerlod blef änteligen ledsen wid sit qwarter, och reste til Fredikshall, då man ej widare hörde af honom.Tidningsartikel i KB:


Information om Silverlods grotta: Det finns en grotta i den branta klippväggen vid sjön Valasjön söder om Kungsäter som kallas Silverlods säng grotta. Här sov Olof Silverlod om nätterna efter han dödat en Löjtnant Hård i en duell utanför Halmstad. Kung Karl XII hade någon månad innan inför duellplakat, alltså förbud mot duellering. Så Silverlod fick fly hem till sitt Säteri Stackenäs söder om Kungsäter. Han tröttnade snart på att leva så här så han flyttade till Fredrikshald i Norge för att aldrig höras av igen.Comments


bottom of page