top of page

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 2

Uppdaterat: 10 apr. 2021

Här kommer del 2 i artikelserien där de skildrar Marks Härad under 1700-talet.


Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 2– Götheborgs Allehanda 1775-04-28


3. Närmast intil Häradet belägne Städer äro Warberg i Halland, och Borås i Åhs härad.


4. Häradet består af et Fögderi, til hwilket ock hörer Bollebygds och Wedens härad, och af otta Pastorater, hwartil höra 24 kyrko-socknar.


5. I de flästa Pastorater består Jordmånen af sand och mull-jord; men uti någre Socknar, såsom Istorp, Horred, Surteby, Foutskäl, Setilla och Örby, finnes wid somliga hemman lerjord, som med mycken dikning måtte hjelpas, om hon skall bära säd. Trädes jord brukas intet, om ej på något Säteri eller Boställe. Största delen af Häradets invånare måste årl. Köpa Spannemål, ty åkern är nog ringa til whart hemman.


6. Marks härads Sigill består af twå wärjor i kors, med 4 kulor, en i whar öpning.


7. Antiquiteter. Högenhult fordom kallat Hökhult, et hemman beläget uti Horreds Socken och Istorps Pastorat, blef af en General, wid namn Sparfeldt, som så war Öfwerste för Elfsborgs Regimente, ifrån et ringa Bonde-hemman, förwandlat uti en ståtelig Sätesgård, whareft han låtit anlägga många sköna arbeten ibland hwilka märkes en Djurgård, som på ägorne blifwet anlagd, hwars stängsel bestod af en stenmur, som war så bred, at denne Herre esomoftast åkte på den samma, at dese fina planterade Djur. En Trädgård, som den tiden skal waret mycket prägtig, hwaraf reguliere lemningar synas ännu. Ifrån Sjön Horrsjö, som är belägen ungefärligen några hundrade alnar från gården, har waret en mycket djup graf, som gådt ända til sjelwa husen, uti hwilken mernämnde Herre seglat, tils han kommet midt ut i sjön. Horreds Kyrka ligger gent emot på ena sidan af sjön. Grafwen är, tillika med wägen, å båda sidor med dubbla Alléer beprydd. Under den tiden, som denne Generals Person innehade gården, ägde den Säteri friheter, hwilka flyttades ifrån et Säteri i Örby Socken, som hette Hede; men blefwo efter dennes Herres död åter flyttade til sit förra ställe. Äfwen blef denne gård med och alsamman upbrändt.

Kettilsberg, beläget en fierdedels mil ifrån Kyrkan Öxnewalla, är et stort och högt berg. I det samma är en lång gång af ordentelige trappor af sten; slutt å ömse sidor. När man kommer et stycke ner, råkar man en dörr av sten, ganska nätt inhuggen. Då man stöter på henne, skangrar hon. Nedre wid samma dörr är ett hol, hwarest man stuckit in med en stor stake, och ej känt annat, än wida fältet; kan hända där är, som det säges, ett rum innan för.

Wid samma tid, som Öresten brändes, skall på Öxnewalla Hed, et stort slakt fält, stått drabningen imellan de Swenska och Danska. De sednare tappade, och där de nedlagt sina gewär, är nu åker, i form af et kors-gewär; där är alltid et quarters högre säd, än på den öfriga delen av åkren. Lemningar af Wallar och Bröstwärn tyckes wisa sig på denna Hed. Kyrkan har waret i forna tider mycket präktig, et högt Torn af sten har äfwen skolat ökt dess anseende; men alt skal af de Danske blifwet härjat och förstört. Härtil räknas äfwen en klocka, som hörts 3 mil ut i hafwet wid Warberg. Men en man, som föröfwadt mord på sin granne, skal taget på henne, då hon mist mycket sit ljud, ty så längt som klockan höres, skulle han komma oskadd. Denna klocka är sedermera omstöpt.


Hökhult - Horred


Öxnevalla slätter


Comments


bottom of page