top of page

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 6

Uppdaterat: 10 apr. 2021

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 6 – Götheborgs Allehanda 1775-06-10


Fortsättning af Anmärkningarne under en Resa i Marks Härad.

18. Gammal sägen, som går ibland almogen, hwilken man kan tro, om man will. Imellan Grimmere och Pjätare finnes et berg, hwaruti är et rum, likasom en kammare, därest en Skräddare ifrån Lund sig et helt år uppehållet, och då han geck därifrån, lemnade et skrin efter sig, i hwilket alla hans penningar och skräddare tyg ligga. Samma skrin är af Berga-trollen fört längre in uti berget, på det ingen skal komma och taga det bort. För sex år sedan såges en Björn hafwa wistats i samma berg, i tre dagar.

Wid Storasjö, som skiljer Segl. och Kinna Socknar, är et berg, som kallas Wahlhal (Wall-hall), förmodel. Därutaf, at the gamle hafwa stört sig der utföre, på det de måtte komma til Oden. Nära därtil ligger et berg, som heter Smejeberg. Der inne såges en tunna finnas, full med penningar. Några hafwa warit der inne; men när de welat röra wid samma tunna, hafwa de blifwet warse en Höna, sittandes på tunnan, som gapade ganska högt och skrek, at de blefwo förskräkte och sprungo utur berget, och sedan har nästan ingen wågat sig til att ingå i samma berg.

19. Kyrkoherdar i Seglora efter Reformationen. 1. Benedictus, har underskrifwet Upsala mötet af år 1593; mer wet man ej om honom. 2. Laurentius Gudmundi, kom til Seglora d. 4 Octob. 1600, han fick eller tog afsked 1611, och bodde i Stilhet, förmodel. såsom Comminister, på en gård i Kinnaruma Socken. 3. Magnus Andreä, kom hit 1612, transporterades 1621, til et Pastorat wid Lidköping. 4. Andreas Torchilli, måste lemna sit Pastorat wid Lidköping åt förenämnde Magnus Andreä, och hålla til godo med Seglora, det han emottog år 1621, wid Anders mässotiden. Men skickade sig här ej bättre, än at han 1634 blef afsatt från Kyrkoherda Ämbetet, och måste låta sig nöja med, at wara Capellan i Seglora. 5. Petrus Benebicti Argillanus, hade waret 11 år Capellan i Seglora, då han 1634 blef där Kyrkoherde, han dog 1669, emeritus. Dess barn kallade sig Seglorin. 6. Sveno Erici Bohulteniusm blef Kyrkoherde 1669, och sin Antecessors måg; mördades på gatan i Borås 1695, då han om af aftonen skulle resa därifrån hem. Banemannen blef aldrig uptäkt. 7. Andreas Berghius, föd i Berghem i Mark, där han och war Capellan i 7 år, sedan Capelan i Wennersborg, Kyrkoherde i Seglora 1696, dog 1720. War en lärd och förståndig man, den sig både i almänhet hederl. och wäl, och i församlingen med rätt nit och wishet, til god ordnings bibehållande, skickade wiste; hans hustru Margreta Grefwe, war den namnkunnige Götheborgs Boktryck. Anund Grefwes doter. 8. Nils Lindberg, född i Warberg 1674, Rector Scholå i Warberg 1703. Kyrkoherde i Seglora 1720. Pråpositus Localis 1756, dog den 22 Oct. 1757, en lärd och answarsam man, ägde all själens och mycket kroppens styrka, intil dödstunden. 9. Andreas Kolliniusm född 1620, d. 24 Junii i Stärkereds prästeg. reste till Academ. I Lund 1739 Phil. Magist. 1746 i Upsala. Rea:ts Pastor wid Skaraborgs Reg:te 1751 Kyrkoherde i Seglora 1758 Lefwer ännu. En lärd och Exemplarisk man.

Comministri i Seglora. 1. Martinus, underskref Comit. Ups. 1593, lefde til 1615. 2. Laurentuis Gudmundi, sedan han war afsatt ifrån Kyrkoherda ämbetet, war han Comminister i Seglora til 1623. 3. Petrus Benedicti Argillanus, Commister 1623, Kyrkoherde 1634. 4. Andreas Torchilli, afsatt ifrån pastoratet 1634, blef Comminister i Seglora, och dog 1653. 5. Gustavus Blumenius, Comminister 1654, dog 1678. 6 Benedictus Seglorin, född 1628, Präst 1654, Comminister 1678, dog 1708. 7. Sveno Florenius, född 1677, Präst och Comminister 1708, dog 1759.

Tidningsartikel i KB:


Comments


bottom of page