top of page

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 7

Uppdaterat: 10 apr. 2021

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 7 – Götheborgs Allehanda 1775-06-20


Fortsättning af Anmärkningarne under en Resa i Marks Härad.


20. Hwar Åar och Bäckar äro, finnas både skattlagda Tullqwarnar och husbehofs-qwarnar, samt sågar. I Sättilla Soken är et pappers-bruk; i Kinnarumma Socken har icke längesedan waret inrättade wattenwerk, hwareft både ganska gode och wackra bordknifwar gjordes; men brist på afsättning, lärer wållat, at detta afstadnat, och at härwhid försmides enbart spik och annat dylikt grof-smide.


21. Säterier äro, uti Kongsäter, Stackenäs; i Istorps gäld, Krantsbro Kärret, Gunnabo, Hwetenäs och Byslätt; i Surteby gäld, Holmåkra; Hwilg; i Örby gäld, Öresten Öfwerste Boställe, Örby, Öfwerste Lieutenantens, Trantorp, Ginkakulla, Hede; i Sättilla Insered, Strömma, Smelteryd, Majors Boställe.


22. De mäst gängse sjukdomar äro Fråssan, i de Pastorater i synnerhet, som äga Sjöar; maligna febrar, Rödsot, håll och stygn, utom de bekanta Barnsjukdomar. I Seglora äro tvänne Bönder, som hålla Läkemedel för Allmogen; den ene af dem efter Sokne-Apothequert, som Probsten Kollinius honom förskaffat. Eliesk finnes ingen tilgång til läkemedel närmare, än i Warberg och Borås. Provincial Medius är här i Häradet en känd man. Regiments Fältskäraren wid Elfsborgs Regimente bor wäl i Örby gäld; men lärer intet finna sin räkning wid at hålla medicamenter tilreds. Almogen är och merendels så finnad, at den icke gerna kostar något på läkare och läkemedel, wilja och at de medel, som de kunna få, skola straxt hjelpa; eljest söka de intet widare. Många sjuka kunde säkert hjelpas, om förståndige Läkare woro i negden; åtminstone om Klockarnes löner blefwo så pass, at en skickelig klockare funnes i hwar Soken, som kunde lära barnen läsa, och därbredewid sköta et Soken Apotheque. Hwilken Kyrkoherde skulle ej med nöge på alt sätt bidraga til dess inrättande? Men när klockaren ej får mera, än 4 a 6 öre af matlaget i Lön om året, är intet hopp om at få andra Klockare, än allenast sådane, som enbart kunna ringa, låsa up Kyrkodören och löpa med Proste-lådan.


23. Koppymping är här en okänd sak.


24. Marknader håller årligen i Björke-torp om hösten, i Kinna efter wåren.


25. De fattige underhållas af de Soknar, hwareft de wistas; men, oagtadt alt förbud löpa en hoper utsoknes omkring, och är det swårt at hämma den owanan.
Länk till källa om Smittkoppor: http://www.hhogman.se/sjukdomar-farsoter.htm


Comments


bottom of page