top of page

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 9

Uppdaterat: 10 apr. 2021

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 9 – Götheborgs Allehanda 1775-07-28


Sista delen i artikelserien från 1775. Den har givit oss många frågor men även intressanta punkter.


Sammanfattning:

32. Denna punkt innefattar alla präster i Berghem sedan reformationen fram till 1775. Den tredje prästen var församlingen emot att ha. Så de hade låst kyrkodörren och prästens första predikan hölls utanför det stora fönstret, men efter 21 år i tjänst fick han sin begravning på samma plats där han höll sin första predikan. Kyrkan byggdes till under 1790-talet men de prästgravar som finns mot söder längs långsidan där ingången finns. Den fjärde prästen hade en son som blev adlad men stod inte med i deras skrifter. Har faktiskt mailat Riddarhuset och inväntar svar. Mest troligt är väl att det inte hände men sonen dog i Stockholm.


Fortsättning af Anmärkningarne under en Resa i Marks Härad.


32. Pastores i Berghem, ifrån Reform. tiden. 1. Herr Nils. At denne förste Präst så hetat, kan slutas af följande gamla Document. När han dödt, kan man ej widare weta, än af Han efterträdare Ämbets-år. Bekänne wi efterskrefne, Guds ords owärdighe tjenare, Helias i Toristorp och Torstanus Magni i Istorp, ath oss witterligt är, att femtio åår sedhan förledhne, boddi end mand i Berghem, benemds Herr Nils, och på then tidh wij honom först kiendhe, war hand en gammal utlefwat mand och hadhe boot i förenemde Berghem frå sin ungdom, och hadhe haft then enghen wid Syltoridt, som ther ind emot gjerdet liggiandes ähr obehindrat, som thenne Lasse i Sylthoridt, nu klandrar uppå. Att såå i sanningt ähr undher wåra signeter skrefwit i Toristorp then 22 Aprilis Anno 1597.

2. Herr Björn. Hans namn står i Ups. mötes Religionsbekännelse. Denne Herr Björn dog wid slutet af år 1593, sedan han warit Pastor i Berghem några och 30 år.

3. Ericus Olsi. Han blef år 1594 d. 2 Maji, af Biskop Jacob i Skara, samt Capitularibus och


24 de förnämste Prästerne, förordnad til Kyrkoherde i Berghem. Men, som detta föll församlingen emot, medelst det, at de wille hafwa en annan, blef honom, då Han, D:ca 8 Trinit, hitkom, at hålla sin första predikan, samt, wid samma tilfälle, af Probsten i farf, D:no Olao Jacobi, (som war Biskopens son, och då redan utwald til sin Faders Successor) skulle installeras, Kyrkodörren tilsluten, at han nödgades, för några få människior allena, hålla sin Predikan ute på Kyrkogården, wid stora Kyrkofönstret, där Prästgrafwen nu är. Sedan Han i 21 år warit här Pastor, til allas omsider nöge, och i god sämja med församlingen sammanlefwat, förordnade han på sit yttersta, det hans döda lekamen på samma ställe läggas skulle, hwaräst han stått och förste gången för denna Församling predikat. Ifrån denna tid äro alla Församlingens aflede Präster där lagda.


4. Laurentius Andreá. Född A.o 1585, d. 2 Febr. i Hångsdal i Walltofta Härad. Ordninerad til präst år 1608 d. 24 Juni, af Doct. Petro Kenicio, Epife. Scarensi. År 1616 blef Han förordnad til Pastor i Berghem, af Sal. Biskop Påwel. Han har haft, ibland andra, en Son, som adlades, och blef kallad Berghusen*). Han blef förordnad til Probst i Mark år 1636, hwilket ämbete Han förestod i 17 år. Dog år 1653 d. 26 Martii och blef begrafwen af Doct. Eric Brunnius. Hans ålder war 67 år.


5. Ericus Laurentii, född i Berghem år 1620 den 10 Sept. Ordinerad til Präst år 1643 af Superintend. Magist. Andreas Prärg och försänd til Berghem at wara Capellan. Confirmerad Pastor år 1654 af Doct. Er. Brunnius. Dog år 1668 d. 27 Aug. 48 år gammal.


6. Georg Tresslow, född i Trässlöf i Norra Halland d. 25 Aug. år 1640. Hans Fader, Per Ebbesson war Pastor derstädes och på Warbergs Slott. Ordinerad til Präst år 1667 d. 3 Juli, af Bisk. Doct. Klingenstjerna, i Hwalinge kyrka, och försänd til Berghem at wara Adjunctus. Förordnad til Kyrkoh. år 1669. Dog d. 30 Septemb. År 1714, 74 år gammal.


7. Eric Tesslow, född år 1672 d. 2 Juni i Berghem. Prästwigd år 1700 af Bisk. Doct. Carlberg, och skickad til Surteby församl. at wara den ålderstegne Comministerns Ol. Borritasii Adjunct. Där tjente han i 4 år. Blef sedermera sin Fars medhjelpare i Berghem. Förordnad til Kyrkoherde därstädes år 1706. Dog d. 20 Sept. år 1719, 47 år gammal.


8. Zacharias Brandtberg föddes år 1689, d. 30 Sept. i Istorps församl. och gården Brännare. Förordnad til präst år 1719 d. 2 Maji af Bisk. Poppelman, och försänd til Okums pastorat i Norra Halland, at wara Kyrkoh. Lars Rordtmans Adjunct. Förordnad d. 7 Martii år 1720, efter Dener. Consistorii förslag, af hennes Maj:t Drottning Ulrika El. til Kyrkoherde i Berghem. Dog Probst 1749.


9. Jöran Samuel Tresslon är nu för tiden Kyrkoherde i Berghem, hwars biographie skal lämnas framdeles.


*) Denna Slägt finnes icke i Schönfelts Matrikel öfwer Ridd. Och Adelen. Hittade en son till prästen som hette Berghusen och dog i StockholmComments


bottom of page