top of page

Före pensionssparandets tid..

Långt före pensionsfonder och orange kuvert fick man göra vad man kunde för att försöka trygga sin ålderdom. Ett vanligt sätt var att upprätta undantagskontrakt i samband med överlåtelser av gårdar. Antingen gjorde man ett eget dokument eller också fanns det med som en punkt i köpekontraktet. Ofta beskrevs vilka delar av gården som ”de gamle” skulle få fortsätta att bruka och vilka varor och tjänster de kunde vänta sig från den nya ägarfamiljen. Jag har hittat två originaldokument i mina gömmor som beskriver hur detta kunde se ut. Originaltexten kan ni läsa längre ner på sidan. Jag reserverar mig för eventuella feltolkningar.

Först har vi Petter Carlsson och Cajsa Håkansdotter som 1873 säljer gården Bocksås i Älekulla socken till sin dotter och hennes man.


Undertecknad försäljer härmed till min måg och dotter Johannes Ericsson och Charlotta Pettersdotter mitt ägande ¼ mtl Boxås i Ellekulla socken med följande villkor:


1. Hemmanet tillträdes genast i det skick det nu befinnes.


2. Som undantag förbehåller jag mig och min hustru i bådas vår livstid den gamla ängahagen med däri befintlig åker och äng, samt den i hagen ifrån källarestallen rakt i söder till Risa gräns, och att släppa mina får med jordägarnas får på hans utmark samt att obehindrat få taga till vedbrand, hus och hägnader på hemmanets mark på för mig lämpligaste plats. Husen å undantaget är min enskilda tillhörighet och äga barnen lika del i dem efter bådas vår död, men icke förr. Den så kallade Källarelyckan tillfaller hemmanet om 5år härefter, och så länge jag innehaver den betalar jag 10 riksdaler I årlig skatt, övriga förbehåll äro skattfria.


3. Köpesumman är bestämd till 1350 riksdaler som betalas på så sätt /1100/ betalas som hypotekslån i Göteborg, /200/ betalas som banklån i Kinna, /50/ betalas å ett diskontlån i Göteborg med där å förfallna eller framdeles löpande räntor och med inteckning i hemmanet utan vårt hörande erhållas till säkerhet för beståndet härav.


4 Till höst- och vårarbete tillsläpper jordägaren dragare i 5 dagar, 2 om hösten och 3 om våren.


Sålunda beslutat och avhandlat Boxås 10de maj 1872.
När dottern och hennes man i sin tur överlåter en del av gården till sin son så har de lite mer specifika beskrivningar av vad som ska ingå, inte minst vad gäller livsmedelsförsörjning:


Så som vi denna dag försålt 1/16 mtl Kronoskatte Boxås i Ellekulla socken till vår son Johan Oskar Johansson och hans hustru Albertina Emelia Larsdotter så haver vi såsom undantag i vår återstående livstid betingat oss följande förmåner:


1. 100 kilo råg, 1 tunna potatis, 6 kilo benfritt fläsk per år som erlägges i december månad samt ½ liter oskummad mjölk om dagen.


2. Till vedbrand skall undantagstagaren av åboen bekomma 1 famn ved om året som hugges och framköres av åboen.


3 Till ett mindre behövligt boningshus tillsläppes till en tredjedel av åboarne.


4 För beståndet av detta kontrakt äger kontraktstagarna att via vederbörlig domstol söka och erhålla inteckning som försäkras av Boxås den 14 januari 1899.
Ovanstående personer var lyckligt lottade som hade en gård att överlåta och barn som kunde hjälpa till att trygga deras ålderdom. Alla hade inte den möjligheten och då kunde situationen bli riktigt besvärlig när krafterna svek och de inte längre kunde försörja sig själva, men det får bli en annan historia..


Charlotta Andersson Sandberg

Släktforskare Facebook: Genealogista


댓글


bottom of page