top of page

Konungen Oscar I besök i Kinna by och Källängs jaquardsfabrik 1845

I tidningen Post- och Inrikes Tidningar kunde vi den 27 september 1845 läsa om att kungen och kronprinsen reste runt i södra Sverige. Han besökte Rydboholms manufaktur men även Jaquardfabriken i Källäng och Kinna by. Jag har inte renskrivit hela artikeln utan endast tagit med Häradets del.


”Färden, sedermera genom Marks och Bollebygds härader, var en fortsatt fest, ty vid alla bondgårdar och gästgifvaregårdar voro äreportar, och vid hvarje grind bågar af löf, granris och blomster uppsatta. Å ömse sidor om vägen voro, i form af alléer, unga granar med barkade stammar eller unga björkar nedsatta; och sjelfva vägen var beströdd med löf och blomster af den talrika allmogen, som samlat sig invid densamma. Före KONUNGENS vagn redo hela vägen 12 á 16 bönder i deras helgdagsdrägt. - Vid Källäng, hvarest en Jaquardfabrik af 80 stolar är anlagd af dess ägare Johansson, var en dubbel äreport af löf och blomster anbringad, dels ledande åt landsvägen, dels åt afvägen till fabriken. Hans Maj:t behagade äfven taga denna fabrik i ögnasigte. Anblicken af den stora salen med konstväfstolar, rikt klädd med blomster, och hvarest alla väfverskor voro lika klädda i så kallad Markbodrägt med hvita lintygs-ärmar, utvisade liflig verksamhet och mycket snygghet. Vid tillfället under Hans Maj:ts dervaro väfdes i olika färger på en duk: OSCAR I och under detta namn: Minne af den 30 Augusti 1845. Hans Maj:t täcktes köpa åtskilligt af denna fabriks tillverkningar, äfvensom åtskilligt af ortens väfnader, ditsända såsom profver på ortens tillverkningar af de i alla stugor varande handväfstolar.

Källäng och fabriken till höger - Gamla Kinnabilder II
Källäng och fabriken till höger - Gamla Kinnabilder II

Efter nära en timmas uppehåll på Källäng, fortsatte Hans Maj:t resan till Kinna by i Kinna socken och Örby Pastorat. Der var åter en högst smakfull och rik äreport upprest, hvarvid allmogen, bestående dels af förläggarne för ortens egentliga slöjdealster: all slags bomulls- och linneväfnad, dels af dem, som sysselsättas med tillverkningen deraf i handväfstolar, till en otalig mängd var samlad. Ehuru denna folkmassa var stor, rådde dock derstädes den största ordning och stillhet. Männerna intogo högra sidan om vägen och qvinnorna den venstra; alla, både män och qvinnor, voro klädda i ortens smakfulla och snygga bonddrägt. Hans Maj:t, tillika med H. K. H. Arfprinsen, behagade vid äreporten stiga ur vagnen, och emottogos der af Landshöfding Sandelhjelm, med de äldsta och förnämsta af allmogen. På begäran ef denna allmoge, som derstädes utgjorde representanterne för ortens näringsflit och vädnadsslöjder, tolkade Landshöfdingen deras glädje att se den älskade Monarken i sin ort, och anhöll om Dess fortfarande Nådiga beskydd för deras husslöjder. Hans Maj:t täcktes och med några huldrika och Nådiga ord besvara detta tal. Derefter täcktes Hans Maj:t samtala med många af de äldre bland allmogen, underrätta sig om deras väfnadstillverkningar, yttrade deröfver sitt Nådiga välbehag, och sade sig ämna ännu en gång besöka denna ort. Äfven med qvinnorna täcktes Hans Maj:t tala, berömde deras drägt, och uppmanade dem att bibehålla densamma oförändrad, och dertill icke nyttja utländska tillverkningar, utan endast egna väfnader. Det förstås lätt, att folkets glädje vid KONUNGENS uppehåll i Kinna by, vid pass en timma, icke kan beskrifvas. Allas ögon voro tårade af glädje och välsignelse öfver den hulde Landsfadren. I förbigående vill jag också nämna, att ingen Konung passerat detta härad sedan Carl XII, som under resan från Tyskland till Norrige, ett par dagar lär hafva uppehållit sig på det till Kinna närbelägna Öfverste-bostället vid Elfsborgs Regemente, Öresten.


Hans Maj:t hade hittills i orten endast sett ett par fabriker; men ännu icke i bondens stuga sett handväfstolarne i gång, hvaruti orderns näringsflit likväl hufvudsakligen består. Hans Maj:t behagade derföre, ehuru kort tiden var, i Hjorttorps by, hvarest äfven en äreport var upprest, ingå i en bondstuga, der tvenne väfstolar voro i gång, och åsåg de unga, i helgdagsdrägt klädda, döttrarnes färdighet att sköta sin skyttel. Hans Maj:t underrättade sig om tiden för uppsättningen och nedväfvandet af ett stycke om 170 alnar, som nu i väfstolen var uppsatt, och hvad arbetslönen för detsamma utgjorde.


Såsom ögonblick försvunno dessa tvenne glädjedagar för orten; men minnet deraf kommer att lika välsignande fortfara från slägte till slägte.


Om KONUNGENS resa vidare till Götheborg och Dess vistande der under tvenne dagar, har du af tidningarne sett omständliga berättelser.”


Jag hittade Källäng på en skiftekarta över Brättingstorps, Gullbergs och Åsletorps byar avmätt 1844. Och så som vi ser Källäng på kartan såg det ut när Oscar I besökte Källäng.

Hur Källäng såg ut 1844
Hur Källäng såg ut 1844

Jaquardfabriken öppnade sina dörrar 1842 så varför inte namnge de flitiga arbetarna. Alla kanske inte jobbade i fabriken då Källäng/Jönsgården även hade jordbruket att tänka på.

Om jag namngett några fel hör av er.

Taget från Hfl 1841-1851

*Johannes Jönsson var gift med Britta Maria Persdotter. De fick här sonen Johan Peter f. 18 september 1847 och dotter Anna Christina f. 19 janu 1850


*Lars Hansson var gift med Johanna Andersdotter. De fick den 15 februari 1851 dotter Hedda Christina som tyvärr gick bort efter redan 3 månader den 27 maj 1851


Länk till Hfl 1841-1851 Åsletorp Jönsgård lr Källäng


Så efter man läst artikeln, är det någon i bygden som har denna berättelse i arv?


Comments


bottom of page