top of page

Sockenstämmoprotokoll -kyrka 2

Det var dock inte enbart reparationer av kyrkan som togs upp på sockenstämmorna. Det fanns fler spörsmål gällande det kyrkliga livet som behövde avhandlas. 1823 beslöt man att kyrkobibeln behövde ombindas och detta skulle ske genom kyrkvärdarnas försorg[1]. Samma år övergick man till att ta emot kollekten vid utgången istället för med håvgång som tidigare varit brukligt[2].


1825 tog pastorn upp det faktum att nattvardskalken var för liten och att en ny behövde införskaffas. Man tänkte sig att församlingens ungdom kunde få wisa sin wälvilja medelst en offerpenning efter råd och inre böjelse.” Hur hågade de var till detta förtäljer inte protokollen...[3]


Samma år hänvisade pastorn till Kungl. Maj:ts påbud om införandet av den nya psalmboken. Det var upp till varje församling när övergången skulle ske och nu var det dags för sockenstämman att ta ställning till detta[4]. Det visade sig att det skulle dröja ytterligare några år innan Älekullaborna skulle komma att använda den nya andaktsboken. När biskopen var på visitation några år senare beslutades att övergången skulle ske på nyårsdagen 1830. På hösten 1829 uppmanades de sockenbor som ännu inte hade tillgång till boken att innan dess skaffa den[5].


Utgåvan är från 1819 så det dröjde alltså 11 år innan Älekulla församling började använda den. Jag har en i min ägo och kan konstatera att det måste varit närmast omöjligt att läsa i den inne i en skum kyrka med enbart stearinljus. Texten är så otroligt liten!Prästen brukade då och då passa på att ge de närvarande några goda råd och uppmaningar på sockenstämmorna. 1840 ville han uppmärksamma dem på ”den ymniga välsignelse en nådig Gud beskärt oss i detta år. Jämte hjärtlig tacksamhet till den högste givaren bör sparsamhet och christelig omtanke användas så att icke nu må hända, hvad beklagligen skedt, att en överdådig syndig lefnad i fylleri och dryckenskap blir följden af det rika överflödet. Då alla tiders erfarenhet lärt oss att missväxt, hunger och dyrtid ej sällan inträffat efter en rikare skörd så fordrar den christelige visheten att sparsamt hushålla i de goda åren på det att man i behovets stund kan äga något till egen bärgning och de fattigas undsättning”[6]

Intet nytt under solen, som man säger. Idag hade vi kanske kategoriserat uppmaningen i termer som prepping, effektivisering och ransonering men grundtanken känns igen vare sig det handlar om missväxt på 1800-talet eller om vår tids överkonsumtion och energislöseri. Märkligt att vi aldrig lär oss…


På den här tiden var kyrkan en självklar mötesplats vilket tydligen inte enbart var positivt. Man hade synpunkter på att folk stannade kvar vid kyrkan och sockenstugan efter gudstjänstens slut ”vilket oskick leder till sabbatens ohelgande”.1823 beslöt man därför att ingen skulle få uppehålla sig vid kyrkan mer än en kvart efter gudstjänsten. Bröt man mot detta väntade böter.[7]

Även under själva gudstjänsten var det förstås viktigt att regler följdes.1861 bestämdes följande: ”Hädanefter vid framträdandet till nattvardsbordet skola karlarna först framgå för sig, bänk efter bänk begynnande överst och gående nedåt och sedemera fruntimren för sig begynnande nederst och gående uppåt, bänk efter bänk"


På tal om mötesplatser så fanns det andra sådana som man inte såg på med blida ögon. Socknens ungdomar hade, som ungdomar gjort i alla tider, samlats för att ha det roligt ihop. Detta uppskattades inte då det i "sockenmännens tankar gifva anledning till sedesförderf". Man beslutade att inga sådana så kallade lekstugor fick hållas. Den som "bevistade dylika sammanträden" skulle få böta. Dubbla böter krävdes in av den som anordnade och lånade ut rum till ungdomarna. Bötesbeloppen skulle fördelas mellan kyrkan och socknens fattiga.


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: genealogista

genealogista76@outlook.com[1] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 7 [2] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 8 [3] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 11 [4] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 11 [5] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 15 [6] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 27 [7] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 8 [8] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 49

Comments


bottom of page