top of page

Tidningsartikel: Branden på Överstebostaden Öresten

Tidningsartikel: Mordbrand på Överstebostaden Öresten – Göteborgs handels och sjöfartstidning 1859-02-25


Den på privat väg Wenersborgs tidning meddelade underrättelsen om mordbrand å öfverstebostället Öresten, beläget i Marks härad omkring 3 mil från Borås, bekräftas af ”Westgötha Korrespondenten”, hvilken derom meddelar följande: ”Natten mellan sistlidne fredag och lördag nedbrann å öfverstebostället Öresten hela den dertill hörande ladugården, hvarvid såväl förlidna årets gröda af hö och halm, som ungefär 400 tunnor spannmål och 65 boskapskreatur jemte emellan 20 och 30 får blefvo lågornas rof. Elden, som utbröt vid midnattenstiden och samtidigt angrep flera punkter af byggnaden, synes varit anlagd. Mordbännaren är icke upptäckt.Även Boråstidningen uppmärksammade händelsen 1859-02-22 Natten emellan den 18 och 19 dennes inträffade på Öfwerstebostället Öresten – beläget i Marks härad omkring 3 mil från staden, - som nu innehafwes af Herr Öfwerste Westfelt, den olyckshändelsen, att eld utbröt i derwarande storartade ladugårdsbyggnader, hwilka totalt nedbrunno. 61 st. nötkreatur, 20 får, allt foder jämte den till betydlig del otröstade grödan, blefwo lågornas rof.Kartlänkar till Historiska kartor: Ösresten gård 1840: https://historiskakartor.lantmateriet.se/histori…/show.html…

Comments


bottom of page