top of page

Torpet Gärdesgården under Säteriet Hede i Kinna

I förra inlägget berättade jag att Johannes Bengtsson och hustrun Stina Jansdotter flyttade hit till Gärdesgården i början 1800-talet med sonen Johannes från Sjölia söder Dräggsjön. Tänkte jag fortsätter på detta torp som redan nämns i mitten av 1700-talet. De tidigaste kartorna som nämner Torpet Gärdesgården är en geometrisk karta över Örby socken från 1766 samt en geometrisk karta över Säteriet Hede från 1767.


Vi kan läsa det här om torpet i Hedes geometriska karta:

”Torpet Gärdesgården af utmarken up tagit til detta säteri, är til en del ägor förledit år vid afmätningen af Örby skogsdeltagan för tvistige upgifte i det Örby sockneboar upgifvit sin rågång från Nr1 på chartan Gomannasäte kallat, rätt fram til ån och en dervidh lägen, sten Grimsten benämnd betecknat mad Nr2, hvaremot Kinna Sockne uppgifne rågång påstås från Nr3 en liten sidl eller bäckrindel vid prästevågen Linea resta til åen Nr4 som kallas nässtockerne hvilken tvist innesluter åker til 16 kap och äng af hårdvall till 5/16 palm hö, hvar förutan en liten änghage som Torpet innehaft, betecknad med Nr27, om 22 Kapl innehåll, såsom utom Kinna sockns pratenderade rågång, på Örby sida N lägen frångodt detta Torp och blifitnad tagen i Örby Byeskogs Delning.

Hus och gärdesgården till Säteriet mycket förfallne.”


I boken Kinna, Anteckningar från svunnen tid och nutid kan man läsa under gården Hede.

”På gränsen mot Örby låg torpet Gärdesgården. Förövrigt ett av de första torp, som omtalas i Kinna.”


Jag har försökt utläsa Mantalslängderna i Kinna åren 1766,67,68 samt sporadisk fram till 1795 då jag hittar en Johannes på Gierdesgården. I den tidigaste husförhörslängden har vi torparen Johannes Håkansson med familj. Tycker det är konstigt att torpet nämns 1767 i den geografiska kartan men ej i mantalslängden. Dock är jag inte den grymmaste på att läsa de riktigt gamla längderna så vem som levde här just då kan vara svårt att säga. Finns ett par torp som nämns men ej Gärdesgården.


Jag har gjort ett försök och gått igenom kyrkoböckerna med hjälp av USB-stickan å sökt på Hede och kommit fram till några passande familjer men inget som jag kan säga säkert. De träffar på endast Gärdesgård får vi på gården i Horred. Den 26 december 1768 gifte sig pigan på Hede Elin Ambjörnsdotter med drängen Lars Olofsson(Olsson) från Ginkalunda. De fick ett år senare sonen Olof men de flyttade upp till Brättingstorp Lillegård där Lars var Åbo och mellan 1774 och 1780 fick barnen Anders, dödfödd dotter och Anna Brita. Nu får vi hoppa några år fram och till Oluf Swensson som var gift med Karin Jönsdotter. Hittar ingen vigsel mellan dem så de kanske var komna utanför häradet. De fick dottern Edela sommaren 1782 men sedan försvinner de igen lika fort som de dök upp. Nästa familj har vi några år senare och det är den titulerade torparen Pehr Andersson. Pehr arbetade som dräng på Hede och träffade här pigan Catharina Larsdotter. De gifte sig den 11 november 1786 och knappt tre månader senare föddes deras dotter Lotta. En liten anekdot från 1786 var att endast två par gifte sig i Kinna socken det året. Det andra paret var drängen Anders Swensson och pigan Maria Ambjörnsdotter, båda arbetade på Yttre Berg. Men även Pehr och Catharina försvinner från Marks härads längder efter detta. Till sist i den här ovetskapen har vi två familjer som födde sina barn på en plats kallats Gärdet. I ett dopvittne står en person från Gärdesgården på Gärdet men även Kinna Gärdet finns. Så de två familjerna låter jag vara osagt.


Den 16 juni 1793 gifte sig drängen på Hede, Johannes Håkansson med pigan Catharina Andersdotter

på Vännåkra Västergård. Åtta dagar senare föddes deras son Pehr men jag kan ej finna honom i födelseboken i Kinna eller i USB-stickan. Tre år senare kan vi bestämt säga att Johannes och Chatarina levde på Gärdesgården då deras andra son Andreas föddes här den 11 februari 1796. Johannes och Chatarinas tredje son Carl föddes runt nyår 1797-98 men finner han inte heller i födelseboken. Utan han nämns först i dödsboken den 17 januari 1799, 1år i ”Okänd sjukdom”. En annan tragisk händelse är att Johannes hustru Catharina gick bort i ”Barnsbörd” den 1 januari 1798 och då kopplat datumet till sonen Carl.


Nu har vi kommit in något år i Kinnas första husförhörslängder som började 1798. Och Johannes gifte om sig den 26 december 1799 med pigan Stina Pehrsdotter. Två månader senare föddes deras son Per men han somnade in redan knappt en månad gammal. Johannes och Stinas andra son Peter föddes den 15 juni 1803 men i första husförhörslängden står det 1802. Under en kort period runt 1800 hade de även flickan Malena Andersdotter inhyses men inga år är skrivna. I den andra delen i husförhörslängden 1798-1824 får sonen Peter födelsedatumet 1802-01-27, men vi får anta att födelseboken är rätt. Dock ska Peter ha tillagts efter månaden augusti i födelseboken. Prästen kanske strulade till det lite för sig. Det går tre år till på Gärdesgården och Johannes och Stina får sin första dotter Stina sent 1805. Familjen bor här i tre år till innan de blir inhyses på Hede. 1815-1819 kan vi läsa i husförhörslängden att Stina Persdotter med barnen Peter och Stina bor i backstugan Gärdesgården. Backstugan blev i längden ändrad till Wallåsen som ligger en bit ovanför Gärdesgården och ligger ungefär där Hedevägen 83 är idag.


Den nya torparen som flyttade in på torpet Gärdesgården var Johannes Bengtsson med familj från Sjölia som jag nämnde i förra inlägget om torpet Lefvandskullen. Han kom hit med sin treåriga son Johannes och gravida hustru Stina Jansdotter, som födde här deras andra son Jon den 3 juni 1808. Jon blev knappt ett år gammal innan han somnade i sviterna av ”Kikhosta”. Våren 1810 föddes deras dotter Johanna och de kommande 17 åren föddes åtta barn till på Gärdesgården, Sven, Christina, Anna, Britta, Catharina, Edela, Andreas och Andreas. Två av dem kom att somna in redan efter några månader och det var dottern Britta och sonen Andreas. I dödsboken står Britta under Gärdsås men det ska vara Gärdesgården och hennes dödsorsak är ”Oangiven”. Den förstnämnda Andreas somnade också in efter sviterna av ”Kikhosta”. Innan de två barnen Andreas föddes hade hustrun Stina blivit skriven som sjuklig och bräcklig. Mest troligt är detta följderna efter alla barnen som fötts.


I Kinnaboken kan man läsa ett stycke de tagit ur sockenstämmorna 1813 att Johannes fick hjälp med mat efter att en hagelstorm förstört större delen av hans gröda.


”Beviljade sockenstämman enhälligt torparen Johannes Bengtsson vid Gärdesgården, som genom haglet sett sin gröda till större delen fördärvad, 1 kappe korn av varje matlag i socknen, och lämnades honom frihet att själv eller genom någon annan uppbära denna hedrande gåva.”


Jag försökte hitta något om stormen i de gamla dagstidningarna men fann inget här om. Dock kunde man läsa i Skara Tidning den 11 september om en storm drog fram från nordost den 22 juli. En storm brukar ju följa en frontlinje och kan transporteras långa sträckor. Så det kanske inte helt otänkbart att den här stormen också slog till även här nere senare.


”Den 22 nästl. Julii kl 3 e.m. uppkom i denna nejd ifrån Nordost en den wåldsammaste storm. Den förut klara himlen insweptes i en hast i de swartaste moln, hwarpå genast, under förfärligaste blixt och åskounder, ett i början lindrigt regn förwandlades till den starkaste skur af hagel, store som ägg, med hwassa kanter, hwarpå åter följde en owanligt stakt och ymnig regnskur. Genom det häraf uppkommande starka watnflöde fördes haglen eller isklumparne åt sidlänta ställen mot gärdesgårdarne i stora drifwor af en elns djuplek, som ännu den 25 dennes woro osmälte. Förfärlig war den förödelse, som detta grufliga owäder förorsakade. Hårda gräswallen förwandlades till utseende af en hackad jord; oslagna ängars gräs fastrycktes till jorden; den i ax gående säden blef dels nedwriden och liksom fastklent wid åkren, dels stråen afskurne så att de liknade ett groft hackelse; alla kålhufwuden å kål-landen tycktes af sine tjelkar, potäterne under jorden refwos löse från sine stråler och kringspriddes ofwanpå sängarne; bikupor afkläddes och halmen kringströddes lik hackelse, små kreatur dödades; från i skogen omkullwredos, krossades, hopwräktes i högar, alla fönster sönderslogos m.m. Genom denna grufliga förödelse hafwa flere i mer och mindre mån blifwit lidande.”


Åren går på torpet och Stina blir nu skattefri då hon är oförmögen att arbeta. Sonen Johannes flyttade ut 1828 och den berättelsen kan ni läsa om i det förra inlägget. Även dottern Johanna flyttade ut till Örby Wrågården detta år. 1834 flyttade döttrarna Christina och Anna ut å pigan Lotta Olofsdotter flyttade in på Gärdesgården från Trantorp. Sonen Swen fann ett tycke för Lotta och de gifte sig den 29 december 1834. Lotta födde nästkomna våren dottern Johanna men hon somnade in efter redan fyra månader i ”Schiver”. De kommande tre åren födde Lotta sönerna Andreas och Johannes men än en gång drabbas familjen av en tragedi. Sonen Johannes somnade in fyra månader gammal även han i ”Schiver”. Swens syster Christina som flyttade ut 1833 flyttade hem igen en kort period 1838-39. Samma år som Christina flyttade ut tog hennes bror Swen över som torpare på Gärdesgården och hans hustru födde på sommaren dottern Anna Stina. Hösten 1841 födde Lotta en till dotter som även fick namnet Lotta.


Jag hoppar över lite till backstugan Wallås där den förre torparen Johannes Håkansson levde. Johannes gick bort 1838, 78år och in flyttade Johannes Svensson in ett knappt år och Wallås blev nu kallat torp. Han flyttade ut redan 1841 och in kom Andreas Andersson med sin hustru Stina Svensdotter och dotter Christina från Brättingstorp Lillegård torp.


Tillbaka på Gärdesgården gick åren och hösten 1845 somnade Swens mor Stina in, 62 år gammal i ”Lungsot”, idag kallat tuberkulos. Hans bror Andreas flyttade upp till sin bror Johannes på Stora Ramnhult i ett år för att sedan komma tillbaka för att arbeta som dräng hos Swen. Sommaren 1846 gick Swens hustru Lotta bort endast 33 år gammal i ”Wattensot” men han gifte om sig redan samma år med sin piga Anna Stina Andersdotter som kom hit från Skene Backa. Anna Stina födde deras son Johannes vintern 1847. Fyra år senare föddes deras dotter Lovisa Christina men hon somnade in redan fem månader gammal. De kommande tio åren kommer röra om lite på torpet. Anna Stina födde året efter en till dotter som fick namnet Lovisa Mathilda. Swens bror Andreas gifte sig med Anna Katrina Carlsdotter från Furubäck sommaren 1854 och till hösten föddes sonen August. Två år senare somnade sonen in och Andreas å Anna Kristina flyttade till Örgryte. Samma år gick fadern Johannes Bengtsson bort och Swen å Anna Stina fick en till dotter, Augusta Sophia. Hösten 1857 somnade Swens dotter Lovisa Mathilda in knappt fem år gammal i sviterna av ”Kikhosta”. Fem år senare gick Swens son Johannes bort, 14 år gammal i ”Lungsot”.


När vi bläddrar in i nästa husförhörslängd kan vi se att Swens och Lottas förstfödde son Andreas står som ”fånig” och han gick bort den 18 december 1865, 28 år gammal. Två år senare fick Swen och Anna Stina sitt sista barn, Johan Mauritz. De två var nu 54 respektive 45 år gamla men vintern 1869 fick Swen lunginflammation och han somnade in den 22 mars, 56 år gammal och lämnade Anna Stina med alla barnen på Gärdesgården. Vi kan även se att Swens dotter Anna Stina födde den oäkta sonen Oscar Adolf våren 1864. Ingen fader är skriven men dottern gifte sig den 30 december 1870 med torparsonen Christian Nilsson på Qvarnholmen under Wik i Torestorp och flyttade till torpet med sin lilla Oscar Adolf.


Tänkte jag vill berätta lite om hur det gick på Qvarnholmen i Torestorp, för här slutade inte allt lyckligt. Christian och Anna Stina fick de kommande tio åren barnen Selma Christina, Hilmer Nikard, Emil, Augusta Charlotta och August. Men tre av dem gick bort redan som barn. August som föddes sist somnade in endast två år gammal i sviterna av ”Scharlakansfeber” men familjens största tragik utspelade sig halv 3 på eftermiddagen den 30 januari 1887. Båda bröderna Hilmer Nikard och Emil, 13 och 11 år gamla, var ute och åkte skridskor på Tolken när de plötsligt gick igenom isen och drunknade. Qvarnholmen låg mellan Heden och Hälse å sjön Tolken vid dess fot. Nu vet jag inte vart de åkte men jag minns när vi gick i mellanstadiet i Torestorp skolan och vi brukade åka skridskor ut till Kättelöl på vintern. Ibland åkte vi söder ut men där var sjön så otroligt stor och obehaglig minns jag som pajk. I slutet av det här året gick även Kristians mor Kajsa Olofsdotter bort, 73 år gammal i ”Troligen lunginflammation”. Anna Stinas son Oscar Adolf är nu skriven med efternamnet Adolfsson så nu vet man vad fadern hette men ändrades senare till Kristiansson. Oscar Adolf ryckte in i värnplikten och 1888 tog han över Qvarnholmen å fick soldatnumret 131. Kristian och Anna Stina blev nu skrivna på backstugan med döttrarna Selma Kristina och Augusta Charlotta. Oscar Adolf gifte sig den 28 december 1888 med Anna Helena Eriksdotter från Valvingsås. De fick de kommande åren barnen Olivia, Hilma, Emilia, Hildur och Amanda. Men Amandas födsel den 13 februari 1892 tog hårt på Anna Helena som gick bort några dagar senare i ”Feber”, endast 30 år gammal. Oscar Adolf blir nu änkling med deras barn men tur som är lever hans mor och båda systrarna i backstugan intill som kunde hjälpa till.

1803 Qvarntorpet aka Qvarnholmen eller wid Wik under årens gång.
1803 Qvarntorpet aka Qvarnholmen eller wid Wik under årens gång.
Qvarnholmen torp och backstuga under 1890-talet.
Qvarnholmen torp och backstuga under 1890-talet.
Kvarnholmen 2022 på Lantmäteriets karta.
Kvarnholmen 2022 på Lantmäteriets karta.

Sommaren 1893 gifte Oscar Adolf om sig med hemmansdottern Inga Kristina Andersdotter från Skårred och hon födde redan en månad senare deras son Axel Edvin. Inga Kristina hade även med sig sin 12-åriga oäkta son Johan Aron Swensson hit från Skårred. Johan Aron flyttade ut 1897 som 18-åring över till Nord Amerika. Oscar Adolf och Inga Kristina kom att få tre till barn på Qvarnholmen mellan 1895 och 1901, Hjalmar Sigfrid, Anna Teresia och Karl Hilding. Oscar Adolfs förstfödda dotter Olivia flyttade sommaren 1904 över till Nord Amerika. Två år senare följde hennes två systrar Hilma Emilia också över till Nord Amerika. En månad efter de lämnade Sverige gick deras far Oscar Adolf bort, 64 år gammal. Sommaren 1907 flyttade även den siste systern till Oscar Adolf och Anna Helena, Amanda över till Nord Amerika. Nu levde här endast änkan Inga Kristina och hennes barn med Oscar Adolf kvar på Qvarnholmen. I november månad 1920 flyttade änkan Inga Kristina, barnen Axel Edvin och Anna Teresia till Helsered där sonen Hjalmar Sigfrid var Arrendator och Qvarnholmen blev nu öde. Sonen Axel Edvin blir Hemmansarrendator på Hälse, systern Anna Teresia var först Stickerska, senare Hushållerska. Änkan Inga Kristina gick bort den 2 oktober 1941 på Hälse och alla tre syskonen flyttade sent 1949 in på Kyrkliden. Först låg det under Prästgården men skrevs sedan som Heden Rappheden 2:3 och ligger mitt emot kyrkan upp i backen till vänster innan bron över till Heden. I backstugan hade dottern Augusta Charlotta gift sig sommaren 1904 med hemmanssonen Johan Abrahamsson på Slåbo. Fadern Kristian Nilsson gick bort våren 1907, 63 år gammal och änkan Anna Stina Svensdotter flyttade 1914 till dottern August Charlotta och levde där som inhyses men gick bort två år senare. Mellan 1905 och 1920 födde August Charlotta tio barn med Johan Abrahamsson på Slåbo. Men hela familjen flyttade senare till Kinna runt 1930-talet.


Nu har jag fått delat lite från Torestorp och vi fortsätter på Gärdesgården i Kinna. Änkan Anna Stina till Sven Johansson levde nu ensam här med barnen Augusta Sophia, August, Mathilda och Johan Mauritz. Vintern 1875 flyttade snickaren Truls Svensson med sin familj från Halmstad hit och Anna Stina blir nu Inhyses på torpet med barnen. Truls var gift med Charlotta Liljedal, född i Surteby och de hade med sig sonen Per Julius, född i Kattunga. Efter ett år på Gärdesgården föddes ett tvillingpar, Ernst Waldemar och en dödfödd dotter som ej fick något namn. Året efter flyttade de till Skene Björsgården där Truls köpte sig ett hus. Änkan Anna Stina bodde fortfarande på Gärdesgården med sina barn men hösten 1881 flyttade sonen August fram till Säteriet. Dottern Mathilda levde lite löst och blev gravid 1882. Den sommaren födde hon sonen Sven Edvard. Två år senare blev hon gravid igen och födde den 24 januari 1885 dottern Anna Emilia. Men det slutade inte där utan tre år senare födde hon en till son, Hilmer Emanuel. I födelseboken kan vi inte finna någon fader antecknad på barnen. Mathildas yngste bror Johan Mauritz flyttade ut våren 1888 till Råda medan änkan Anna Stina, Mathilda och hennes tre barn flyttade in på fattiggården i Horndal. Ensam kvar på Gärdesgården blev dottern Augusta Sophia men prästen stryker här Gärdesgården ur husförhörslängden och Augusta Sophia står senare som Inhyseshjon på Hede. Hon levde här fram till sin död hösten 1897.


Det har var en berättelse om torpet Gärdesgården under Säteriet Hede i Kinna, gränsen till Örby. Att torpet inte finns utplacerad på den häradsekonomiska kartan från slutet 1890-talet har ju sin grund till att torpet blev öde runt 1890 när dottern Augusta Sophia blev inhyses fattighjon på Hede. Och jag skulle aldrig vetat om torpet om det inte var för att jag skrev om Johannes som flyttade till Lefvandeskullen i Örby. Jag trodde faktiskt det skulle bli en kort berättelse men tji fick jag. Sen att jag fyllde ut lite från Torestorp, som jag personligen tyckte var intressant men förstås lite tragiskt med brödernas drunkningsolycka. Det är så många öden där ute i kyrkoböckerna som man aldrig skulle läst om, om man inte följde spåren. Jag ser mig egentligen inte som en släktforskare då jag skildrar så många liv i mina olika torpberättelser. Men kanske ska omvärdera den titeln? Vad är det mest tragiska i era släktingars historier?


Hede Säteri 1782

½ Arfvid Nilsson

½ Olof Nilsson


Hede Säteri 1786

½ Carl Nilsson

Torp Olof

½ Olof Nilsson


Torpare, dräng Ginkalunda Lars Olofsson (Olsson)

Hustru, piga Hede Elin Ambjörnsdotter v.1768-12-26

Son Olof f.1769-10-15

Son Anders f.1774-09-14 (Åbo Brättingstorp Lillegård)

Dotter Dödfödd f.1777-08-06 (Åbo Brättingstorp Lillegård)

Dotter Anna Brita f.1780-08-22 (Åbo Brättingstorp Lillegård)


Fader Oluf Swensson

Moder Karin Jönsdotter

Dotter Edela f.1782-08-04


Torpare Pehr Andersson

Hustru Catharina Larsdotter v.1786-11-11

Dotter Lotta f.1787-01-22


Drängen Pehr Johansson f.1793-06-01

Hustru Christina Swensdotter f.1802-02-05 v.1832-07-13

Dotter Anna Katarina f.1832-07-20

Dotter Stina Greta f.1834-08-30


Torpare, dräng Hede Johannes Håkansson f.1760-01-06 d.1838-10-27

1:a hustru, piga Vännåkra Västergård Catharina Andersdotter f.1761 v.1793-06-16 d.1798-01-05, 37år ”Barnsbörd”

2:a hustru, piga Stina Pehrsdotter f.1771-05-16 v.1799-12-26 d.1833-04-24

Son Pehr f.1793-06-24 ingen födelsebok, Fritsla 1832 Kronogärdet f.1793-06-01

Son Andreas f.1796-02-11

Son Carl f.1798 d.1799-01-17, 1år ”Okänd sjukdom”

Son Per f.1800-02-07 d.1800-03-01

Son Petter f.1802 (1803-06-15)

Dotter Stina f.1805-11-17


Flickan Malena Andersdotter f.1786


Torpare Johannes Bengtsson f.1776-08-07

Hustru Stina Jansdotter f.1783-10-14 d.1845-09-24

Son Johannes f.1805-10-09 (1805-11-09 i födelseboken)

Son Jon f.1808-06-03 d.1809-05-06

Dotter Johanna f.1810-03-25

Son Sven f.1812-09-25

Dotter Christina f.1815-04-25

Dotter Anna f.1818-02-05

Dotter Britta f.1820-10-01 d.1821-01-22

Dotter Catharina f.1821-11-20

Dotter Edela f.1823

Son Andreas f.1824-08-31 d.1824-11-06

Son Andreas f.1827-01-24


Piga Lotta Olofsdotter f.1812-08-13


Torpare Sven Johansson f.1812-09-25 d.1869-03-22

1:a Hustru Lotta Olofsdotter f.1812-08-13 v.1834-12-29, Trantorp d.1846-06-01

2:a Hustru Anna Stina Andersdotter f.1822-01-06 v.1846-12-28, Skene Backa

Dotter Johanna f.1835-04-27 d.1835-08-27

Son Andreas f.1837-05-12 d.1865-12-18

Son Johannes f.1838-07-17 d.1838-10-08

Dotter Anna Stina f.1839-08-28

Ovannämnda oä son Oscar Adolf f.1864-06-02

Dotter Lotta f.1841-12-26

Dotter Anna Britta f.1844-07-30

2:a son Johannes f.1847-12-14 d.1862-05-12

2:a dotter Lovisa Christina f.1851-02-20 d.1851-07-25

2:a dotter Lovisa Mathilda f.1852-12-29 d.1857-09-15

2:a dotter Augusta Sophia f.1856-02-17

2:a son August f.1859-03-02

2:a dotter Mathilda f.1862-06-19

2:a son Johan Mauritz f.1867-03-25


Dottern Mathildas oä barn

Son Sven Edvard f.1882-03-09

Dotter Anna Emilia f.1885-01-24

Son Hilmer Emanuel f.1888-02-04


Torpare Christian Nilsson f.1844-01-11

Hustru Anna Stina Svensdotter f.1839-08-28 v.1870-12-30

Anna Stinas oä son Oscar Adolf f.1864-06-02

Dotter Selma Christina f.1871-05-11

Son Hilmer Nikard f.1873-02-03 d.1887-01-30 drunkning

Son Emil f.1875-02-28 d.1887-01-30 drunkning

Dotter Augusta Charlotta f.1878-10-24

Son August f.1881-08-27 d.1883-07-15


Soldat och torpare Oscar Adolf f.1864-06-02 d.1906-05-12

1:a hustru Anna Helena Ericsdotter f.1861-04-22 v.1888-12-28 d.1892-02-20

2:a hustru Inga Kristina Andersdotter f.1858- v.1893-08-12 d.1941-10-02

Dotter Olivia f.1887-11-27, 1904 till Nord Amerika

Dotter Hilma Emilia f.1889-12-13, 1906 till Nord Amerika

Dotter Hildur f.1891-01-19, 1906 till Nord Amerika

Dotter Amanda f.1892-02-13, 1907 till Nord Amerika

2:a son Axel Edvin f.1893-09-13

2:a son Hjalmar Sigfrid f.1895-04-29

2:a dotter Anna Teresia f.1897-11-09

2:a son Karl Hilding f.1901-05-25

2:a oä son Johan Aron Swensson f.1881-02-01, 1897 till Nord Amerika


Historiska kartor:

Geometrisk karta över Säteriet Hede 1767


Kinna mantalslängd 1786 B571 S1098,


Kinna Hfl 1798-1824 B42 S3, Johannes och Catharina


Kinna Hfl 1798-1824 B143 S2, Johannes och Stina


Kinna Hfl 1798-1824 B166 S2, Johannes och Stina


Kinna Hfl 1825-1826 B12 S2, Johannes och Stina


Kinna Hfl 1827-1829 B12 S2, Johannes och Stina


Kinna Hfl 1829-1832 B12 S2, Johannes och Stina


Kinna Hfl 1831-1834 B12 S2, Johannes och Stina


Kinna Hfl 1832-1841 B67 S108, Johannes och sonen Sven


Kinna Hfl 1841-1851 B72 S112, Sven och Stina


Kinna Hfl 1851-1861 B84 S146, Sven och Anna Stina


Kinna Hfl 1862-1871 B56 S44, Sven och Anna Stina


Kinna Hfl 1872-1881 B59 S50, Änkan Anna Stina och snickaren Truls


Kinna Hfl 1882-1894 B57 S51, Änkan Anna Stina


Kinna Hfl 1882-1894 B64 S57c, Änkan Anna Stina och dottern Mathilda på fattiggården i Horndal


Kinna Hfl 1895-1904 B62 S59, Dottern Augusta Sophia, fattighjon under Hede


Torestorp Hfl 1862-1871 B201 S228, Christian och Anna Stina på Kvarnholmen


Torestorp Hfl 1872-1881 B226 S245, Christian och Anna Stina på Kvarnholmen


Torestorp Hfl 1882-1897 B191 S213, Christian och Anna Stina på Kvarnholmen


Torestorp Hfl 1897-1925 B228 S222, Oscar Adolf på Kvarnholmen


Torestorp Hfl 1897-1925 B170 S164, Johan och August Charlotta på Slåbo


Torestorp Hfl 1926-1951 B87 S77, Inga Kristina med barn på Hälse


Torestorp Hfl 1926-1951 B85 S75, Syskonen på Kyrkliden


Örby vigselbok 1762-1825 B206 S393, Johannes och Catharina


Tidningar.kb.se Skara Tidning 1813-09-11


bottom of page