top of page

Vräkningen av den utfattiga änkan Maria Johansdotter på Sundsnabben

Jag hittade några intressanta tidningsartiklar från 1900-talets början om en tvist mellan änkan Maria Johansdotter på Sundsnabben och Erik Leonard Skantze på Öresten gård samt ett hemfridsbrott som hennes söner Linus och Johan gjort. Sundsnabben eller Nabben nämnde jag inte allt för länge sedan i ett tidigare inlägg. Nämligen Skogslid under Hattestad Kullagård där farfars fadern Lars Björngren byggde Nabben mellan 1800 och 1803 och Maria var hans sons Johan Peter Larssons dotter. Johan Peters bror Anders Björngren byggde Bryneslätt och hans barnbarn Andreas Olofsson byggde Skogslid. Så släktingarna bodde inte så långt ifrån varandra. Men jag tänkte först låta er ta del av de artiklar som delades i Borås Tidning innan jag går vidare.

Under Sjövik (Sjölid) har vid Nabben
Under Sjövik (Sjölid) har vid Nabben

Borås Tidning 1901-10-03

"En tvistig not. Jonas Andersson i Hanatorp hade till tinget instämt torparesönerne Johan Abrahamsson och Linus Abrahamsson från Öresten under yrkande af ansvar å dem för hemfridsbrott, resande af lifsfarligt vapen och olofligt tillgrepp. Enligt hvad som framgick af i målet hörda vittnens berättelser, tycks orsaken till detta storartade åtal vara följande:

Jonas och Linus hade kommit öfverens om att skaffa sig en fiskenot, hvartill Jonas hos en handlande i Kinna köpte garnet på det villkor, att detta skulle betalas med fisk. Båda bundo sedan noten gemensamt och fiskade också en tid gemensamt samt gjorde afbetalningar å garnet. Men så kom olyckan. Linus reste till heden för att exercera beväring, och under tiden skulle Johan sköta om hans lott i fisketyget. Men Jonas och Johan drogo visst icke riktigt jämt, ty Jonas ledsnade på kompanjonskapet och ville lösa till sig hela noten. Detta ville emellertid icke Johan vara med på, och nu utbröto strider, som fortsattes sedan Linus kommit från heden, och under hvilka ofvan omförmälda af kär, påstådda förbrytelser skulle ha begåtts.

Kär, som påstod, att noten var hans ensam, begärde emellertid uppskof för bevisning."


Detta var början och ett halvt år senare fick de två bröderna böta för sina företeelser.


Borås Tidning 1902-04-17

"För hemfridsbott hos Jonas Andersson vid Hanatorp dömdes Johan Abrahamsson i Nabben under Öresten att böta 25 kr. Hans broder Linus Abrahamsson fälldes för resande af lifsfarligt vapen mot Jonas Andersson till 25 kr:s böter."


Under året 1905 ville Lantbrukaren E. L. Skantze på Öresten vräka två torpare. Den ene var August Johansson vid Hultet samt änkan Maria Pettersdotter. Varför hon skrivs här som Pettersson och inte Johansdotter tror jag beror på att fadern hette Johan Peter men att i Husförhörslängderna står hon som Maria Johansdotter eller så var det en ren felskrivning. Man kan läsa vid sonen Carl Johans födelse att Maria skrivs som Petersdotter men är överstruket och ersatt med Johansdotter.


Borås Tidning 1905-06-02

"Vräkning af torpare. Landtbrukaren E. L. Skantze å Öresten hade till tinget instämt ett par af sina torpare med begäran om vräkningsdom, enär de ej kunde förmås att fullgöra sina skyldigheter. Änkan Maria Pettersdotter vid Nabben och torparen August Johansson vid Hultet inställde sig. Den förra bestred, att Nabben vore torp under Öresten; hon och hennes far hade i nu tilihopa 110 år bebott samma stuga samt erlagt en årlig skatt af 5 rdr banko för rätten att taga 3 lass hö på några ängar under Öresten; denna rätt hade på de senare åren ej användts, och ingen skatt hade därför erlagts; för att styrka sina uppgifter begärde hon uppskof.

Den andre svar:n torparen August Johansson förklarade, att han fortfarande gjorde rätt för sig med ett dagsvärke i veckan för torpet. Han hade dock intet kontrakt och erbjöd sig flytta om rätten ansåge honom skyldig därtill. Målet öfverlämnades. Besked vid lösen."


Maria nämner att de hade levt 110 år på Nabben i samma stuga och nu tänkte jag ta och berätta om dessa personer. Som jag nämnt tidigare så byggde Marias farfar Lars Björngren torpet Nabben under Lekvad efter de flyttat från Rörvik mellan 1800 och 1803. Här levde Lars, hans hustru Anna Börjesdotter och barnen Anna Elisabeth, Anders, Johan Peter, Charlotta och Maja Stina. Deras äldsta dotter Anna Elisabeth hade flyttat ut innan Sonen Anders gifte sig med Edela Olofsdotter och fick sonen Johannes 1813 och samtidigt flyttade familjen från Nabben under Binkaryd till Nabben under Lekvad. Dottern Charlotta flyttade ut mellan 1813-1819. Och under samma period flyttade Lars och Annas två äldsta döttrar Anna Elisabeth (född Anna Lisa) och Britta Christina in en kort stund innan de flyttade vidare. Men deras äldsta dotter Anna Elisabeth flyttade tillbaka igen efter att ha arbetat som piga. Men inte av vilken orsak som helst, hon hade blivit gravid och hösten 1821 födde hon den oäkta dottern Anna Kathrina. I födelseboken kan vi läsa att fadern var okänd. Vi kan även hitta Anna Lisa under två Hattestad Kullagårdar, så vilken gård hon kom hem ifrån är svårt att säga. Dottern Charlotta som nu blir skriven som Lotta flyttade tillbaka en kort stund mellan 1819-1823 och syskonen Johan Petter, Maja Stina flyttade ut under samma period. Johan Petter flyttade hem efter en kort tid och hade fått anmärkningen ”Sjuklig”. Så kanske hade han skadat sig vid något arbete men blivit överstruken under samma period. Maja Stina flyttade till Lekwad Swensgården där hon arbetade som piga. Och Lotta började arbeta som piga under Hattestad Kärragården.


Torparen Lars Björngren f.1758-11-22 d.1830-02-28

Hustru Anna Börjesdotter f.1762-04-24 d.1828-01-01

Son Anders f.1789-04-03

Dotter Anna Elisabeth(Anna Lisa) f.1791-10-08

Dotter Britta Christina f.1794-06-06

Son Johan Petter f.1797-07-16

Dotter Charlotta(Lotta) f.1800-04-03

Dotter Maja Stina f.1803-03-27 d.1842-04-07


Anna Elisabeths dotter Anna Kathrina f.1821-10-16


När vi nu går in på 1820-talets mitt har vi boendena Lars, hans hustru och två barnen Johan Petter, Anna Elisabeth och hennes oäkta dotter Anna Kathrina. Den 1 januari 1828 gick hustrun Anna bort 65 år gammal i ”Ålder”. Samma år gifte sig sonen Johan Petter sig med pigan Britta Johansdotter från Örby Hed under Örby Brunsgården och fick på hösten dottern Anna. Han tog över titeln som torparen och vintern 1830 gick hans far Lars bort 72 år gammal även han i ”Ålder”. Samma år föddes Johan Petters och Brittas andra barn, Lars Petter. Hans syster Anna Elisabeth flyttade ut för att arbeta som piga på Wedbacken under Lekvad Binkagård. Hon lämnade sin dotter Anna Kathrina hos brodern Johan Petter på Nabben. De närmsta åren föddes deras andra dotter Johanna Kathrina och Johan Petters yngre syster Maja Stina flyttade in för att arbeta som piga. De hade även pigan Ädela Britta Larsdotter ett kort tag mellan 1832 och 1834.


Torpare Johan Petter Larsson f.1797-04-07 d.1868-01-07

Hustru Britta Johansdotter f.1793-07-16 d.1868-03-18

Dotter Anna f.1828-10-08

Son Lars Petter f.1830-07-21

Dotter Johanna Kathrina f.1833-10-15

Dotter Maria f.1836-02-25


Piga och syster Maja Stina f.1803-03-27 d.1842-04-07

Oäkta dottern Anna Stina f.1835-02-22

Piga Ädela Britta Larsdotter f.1817-08-04


Systern Maja Stina som arbetade som piga på torpet hade gått och blivit gravid med mannen Zacharias Andersson i Hallagärde och hon födde deras oäkta dotter Anna Stina våren 1835. Året efter föddes Johan Petters och Brittas tredje dotter Maria. Och systern Anna Elisabeths oäkta dotter Anna Kathrina flyttar ut. Men nu kom Johan Petter att gifta om sig men Anna Britta Johansdotter. Hittar ingen dödsorsak på Anna så de kanske gick skilda vägar? Våren 1842 gick Johan Petters syster Anna Maja bort endast 39 år gammal och kvar blev hennes oäkta dotter Anna Stina kvar på Nabben. Anna Stina flyttade 1849 till Örby och vi kan läsa att hon heter Anna Stina Zachrisdotter och flyttade till Kungsfors. Under 1850-talet blev Sundsnabb av med sin torpbeteckning och skriven som backstuga. Titeln kom att ändras fram och tillbaka de närmsta åren. Dottern Maria födde sommaren 1857 oäkta sonen Johan Peter men han gick bort redan fem månader gammal. Tre år senare gifte hon sig med Abraham Larsson. Abraham tar över titeln som torpare på Nabben och de två fick vintern 1860 sonen Klaes. De närmsta åren fick de barnen Carl Johan, Johan August, Anna Britta och Johanna. Men Johan August gick bort redan som treåring och Johanna blev en månad gammal.


Marias äldre bror Lars Peter gifte sig 1862 och flyttade till Örby vintern 1864. Året efter fick Anna Elisabeths oäkta dotter Johanna Kathrina som levde som inhyses på Nabben en oäkta son Johan Peter. Vintern 1868 kom att bli en tragisk en då båda Marias föräldrar gick bort. Johan Petter blev 70 år och Anna Britta blev 74 år gammal. De båda gick bort i ”Tärande” sjukdom och detta var under nödåren. Några år senare föddes Maria och Abraham dotter Anna Britta men hon gick bort ung vid fyra års ålder. Två år senare fick de en till dotter som fick samma namn, Anna Britta. Deras sista barn tillsammans blev sonen Linus som föddes sommaren 1879. Marias Make Abraham gick bort våren 1885 och nu blev Maria änka med fyra barn hemma. Men vad hände med Johanna Kathrina och hennes oäkta son Johan Peter? Det flyttade några år tidigare 1872 till Gränna.


Torpare Abraham Larsson f.1824-07-02 d.1885-04-24

Hustru Maria Johansdotter f.1836-02-25 d.1915-01-12

Marias oäkta son Johan Peter f.1857-02-22 d.1857-07-13

Son Clas f.1860-02-21

Son Carl Johan f.1862-12-11

Dotter Johanna f.1866-02-21 d.1866-03-07

Son Johan August f.1867-04-04 d.1869-03-05

Dotter Anna Brita f.1871-10-19 d.1875-12-03

Dotter Anna Britta f.1876-08-27

Son Linus f.1879-07-19


Johanna(Anna) Cathrinas oäkta son Johan Peter f.1865-03-12


Nu har vi kommit fram till slutet 1800-talet och nu börjar Marias barn att flytta ut. Vintern 1893 flyttade sonen Klas till Berghem Krekegård och systern Anna Britta till Berghem Klockaregård där hon verkar ha arbetat som piga under Folkskolläraren Johan Wilhelm Johansson. Deras bror Karl Johan flyttade ut sent vintern 1896 till Kila Westergård Kronoskatte. Men inga av dem blev borta värst länge då de flyttade hem redan 1894 och 1897. Klas har dessvärre fått notisen sjuklig efter han kommit tillbaka från Berghem Krekegård. 1896 gifte sig dottern Anna Britta med soldatsonen Johan August på Lekvad Vargagårds soldattorp och flyttade dit men två år senare flyttade till Soldattorpet Skogarevad och Johan August får soldatnamnet Levin. Brodern Karl Johan flyttade ut 1898 och nu till Hulatorp Per Olofsgården för att arbeta som dräng.


1900-talet sekelskifte har nu närmat sig och sonen Karl Johan flyttade hem igen 1899. Maria hade nu barnen Klas som var sjuklig, Linus och Karl Johan hemma på torpet. Det är vid den här tiden som bröderna Karl Johan och Linus fick böta 25 kr var för fiskenoten som nämns i tidningsartikeln ovan. Våren 1904 gifte sig Linus med sin första hustru Amanda Augustdotter. Och det var året efter som E. L. Skantze från Öresten försökte vräka änkan Maria. Linus och Amanda fick barnen Agnes Josefin Brynhilda, Ada Dorothea, Elin och Klara tillsammans mellan 1904 och 1909 men alla blev inte så gamla. Agnes Josefin Dorothea blev knappt några månader när hon gick bort i ”Slag”. Elin Maria gick bort knappt två år gammal den 28 juli 1908 även hon i ”Slag”. Men det tragiska fortsätter i familjen och tidigt våren 1911 gick Linus hustru Amanda bort. Linus han gifte om sig redan året efter med Emma Viktoria Andreasdotter och fick dottern Amanda Linnea Walborg hösten samma år. Efter hennes födelse flyttade familjen in på torpet Sjölid som låg under Lekvad Wargagård men bara ett stenkast från Nabben.


Nu har vi kommit till vårt slut på Nabben, i alla fall mot vad Husförhörslängderna kan visa. Det har inte varit en lätt resa på det lilla torpet kan vi klart säga efter vi läst alla de öden som utspelade sig. När Linus flyttade med sin familj var det endast änkan Maria och sönerna Klas och Karl Johan kvar på Nabben. Men detta är inte slutet på mitt inlägg då vi kan läsa mer om Nabba-Linus i Örestens Rote boken skriven av Britt Hagman.


Ur boken Örestens rote


”Här på Sjölid bodde Nabba-Linus, och nere vid sjön låg en liten stuga som var halvt nedgrävd i marken och hade jordstampat golv. Där bodde Nabba-Linus halvbror Johan”


”Alla visste ju om Nabba-Linus och hans kännedom och var fisken gick till – berättar Vera.”


”Vid sidan om fisket åkte han runt i trakten och hjälpte torparna att tröska. Han gick omkring med sin cykel och på pakethållaren hade han en lättviktsmotor. När Nabba-Linus kom till torpet stod torparen klar med sitt tröskverk som han tidigare hade drivit för hand. Olja och bensin fick torparen stå med själv. När det tröskades fick barnen hjälpa till att plocka fram nekerna


Ännu en syssla som gjorde Nabba-Linus så populär var att han skötte trafiken över sundet emellan Nabben och Hyltenäs”.


Linus blev verkligen en arbetsam man och de flesta visste vem han var. Mer om Linus kan ni läsa i boken Örestens Rote. Det skrivs om att Linus och Johan skulle varit halvbröder men enligt födelseböckerna ska de ha varit riktigt bröder. Det enda var att moderns efternamn ändrades på Johans del i boken från Petersdotter till Johansdotter. Länkar finns längre ner till sidorna. Linus mor Maria levde några år till på Nabben efter vräkningsförsöket och gick bort vintern 1915 hela 75 år i ”Ålderdom”. Hur det gick med sjuklingen Klas och Johan vet jag inte. I boken nämns endast Johan som en bra fiskare. Linus och Emma Viktorias familj växte och de fick sju till barn på Sjölid. Tyra Cecilia, Anna Margareta, Anders Gunnar, Rut Alice, Enar Rudolf, Ernst Almer och Hugo Ingvar.


Torpare Linus Abrahamsson f.1879-07-19

1:e Hustru Amanda Augustsdotter f.1883-09-11 d.1911-03-14

2:e Hustru Emma Viktoria Andersdotter f.1883-09-11

1:e Dotter Agnes Josefin Brynhild f.1904-12-05 d.1905-01-20

1:e Dotter Ada Dorothea f.1907-02-06

1:e Dotter Elin Maria f.1908-02-29 d.1908-07-28

1:e Dotter Klara Elenora f.1909-09-08

2:e Dotter Amanda Linna Walborg f.1912-10-26

2:e Dotter Tyra Cecilia f.1914-04-11

2:e Dotter Anna Margareta f.1915-12-09

2:e Son Anders Gunnar f.1917-10-21

2:e Dotter Rut Alice f.1920-03-18

2:e Son Enar Rudolf f.1922-08-11

2:e Son Ernst Almer f.1924-11-02

2:e Son Hugo Ingvar f.1927-04-10


Idag kan vi höra berättelser om Nabba-Almer och Nabba-Gunnar från de äldre runt Öresten. Och det hade varit jättekul att få hört alla berättelserna om barnen på Nabben. Detta blir slutet på inlägget och jag hoppas ni har tyckt det var intressant. Själv tycker jag det är det när man kan koppla olika källor till varandra. Dock har det känts ganska rörigt då döttrarna lämnade kvar sina oäkta barn som följer med i inlägget lite sporadiskt.BT 1902-04-17


BT 1905-06-02

Hfl 1819-1823Hfl 1827-1830


Hfl 1832-1834


Hfl 1834-1835


Hfl 1835-1837


Hfl 1837-1843


Hfl 1843-1850


Hfl 1850-1858


Hfl 1858-1860


Hfl 1861-1872


Hfl 1873-1885


Hfl 1885-1898


Hfl 1899-1912


Hfl 1899-1912 – SjölidÖrby Födelseboken 1762-1825 – Anna Lisa på GymtanBerghem Födelsebok 1792-1829 - Oäkta dottern Anna Kathrina på Nabben https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0042954_00111#?c=&m=&s=&cv=110&xywh=375%2C867%2C2704%2C1985


1 comentário


Convidado:
22 de set. de 2021

Intressant läsning!

Curtir
bottom of page