top of page

Kartan över Öresten

1840-Karta.png

"Karta över alla ägorna till Kongsgården och Öfverste Sätet vid Elfsborgs Kongliga Regemtente.

Öresten

med derunder lydande Hemman och Torplägenheter belägne i

Elfsborgs Län

Marks Härad, Örby och Berghems Socken.

Författad År 1840 af.

Olof Lund"

Gårdar och Torp med kartregisternummer

A – Öresten 4 ¼ hemman – 1 (Charaktairs Byggnaden med gårdsplan) – 2 (Tomter och Byggnaden med gårdsplan) – 3 (Tomter och Byggnaden med gårdsplan) – 4-9 (Ladugårdstomter) – 11 (Manegen med) – 12-14 (Tomtebacke) – 15-16 (tomter) – 24 (Tomter) – 25 (Trägården) – 35 (Trädgårdsland) – 42-45 (Trädgård) – 46-49 (Wattendamm) – 47 (Park) – 50-51 (Remningar af Gamla Slottet) – 52 (Åker med god lermylla o lerbotten uti Lastan kalladt) – 102 (Åker uti Grönskog trädet kalladt) – 146 (Åker uti Änghagen kalladt) – 187 (Åker sandblandad – uti Strömmagärdet kalladt) – 217 (Åker mylla å lerbotten – uti Åsen kalladt) – 240 (Åker uti Trägärde trädet) – 301 (Åker uti Halfåshufvud) – 412 (Åker uti Kalfhagen vestra) – 436 (Åker uti mellomträdet) – 452 (Åker uti Hulud slätter vestra delen) – 466 (Åker uti mellomträdet mylla å lerbotten) – 467 (Åker uti östra trädet) – 499 (Åker uti Lunds slätten) – 537 (Åker uti östra delen af Hulu Slätten) – 542 (Tegelmaden) – 576-577 (Åker afsatt får Inspectorn) – 578 (Tomter och Trädgård) – 541a (Åker och Tomt afsatt för trädgårdsmästaren) – 581 (Åker uti östra delen af Kalfhagen) – 629 (Åker vid bäcken i Grönskogträdet) – 717 (Äng i Tegelmaden) – 731 (Äng ren i Lastan) – 736 (Äng ren i Trädgårdsträdet) – 814 (Odlingsbar mark i Stallängen) – 830 (Odlingsbar i nedre Grophagen) – 853 (Ordlingsbar stenbunden i öfre Grophagen) – 865 (Odlingsbar myr i Jeppehagen) – 919 (Stekehagen odlingsbar) – 2308 (Kjer damme) – 2363 (God beväxt med gran och något Ek)

B – ½ mantal Krono Qwarnagården – 1788 (Qvarn och sågplats) – 1789-90,1859 (Mjölnarens lycka) – 1886 (Torfmosse) – 1899 (Stenröse i Inägorna)

C – ¼ mantal Krono Ryd – 1259 (Tomter) – 1260 (Trädgård och manhustomt) – 1261 (Trädgård och manhustomt) – 1562 (Tomteberg)

D – ½ hemman Krono Gäddevik – 1670 (Tomter och trädgård) – 1671 (Trädgård)

D I – ¼ hemman Krono Krikan – 1425 (Tomter och trädgård)

E – Oskattlagda lägenheten Bråtaberg – 2257 (Tomtplats med utrymme) – 2258 (Tomtplats med trädgård)

E I – Torplägenheten Gömtakulle norre – 2013 (Tomt med trädgård)

E II – Torplägenheten Gömtakulle södre – 2024 (Tomt med trädgård)

F – Oskattlagda lägenheten Gropekulle – 2055 (Tomt och trädgård) – 2056 (Tomt och trädgård) - 2070 (Trädgård)

F I – Torplägenheten Wrå vestre – 2038 (Tomter med gårdsplan)

F II – Torplägenheten Wrå östre - 2045

G – Oskattlagda lägenheten Stora Gömtan – 1922a (Tomter och Gårdsplan)

H – Oskattlagda lägenheten Lilla Gömtan – 1979 (Tomt med trädgård)

J – Oskattlagda lägenheten Hulud – 942 (Tomter och Trädgård)

K – Oskattlagda lägenheten Hultet – 1578 (Tomter och trädgård) – 1579 (Kålgård) – 1580 (Trädgård)

L – Oskattlagda lägenheten Johannesberg eller Kullen – 1346 (Tomt med Trädgård)

M – Oskattlagda lägenheten Lingontorp eller lilla Sandvik – 2135 (Tomt och trädgård)

N – Oskattlagda lägenheten Stora Sandvik – 2166 (Tomter och trädgård)

O – Oskattlagda lägenheten Reinholdslund – 1758 (Tomter och gårdsplan) – 1759 (Trägård)

O I – Torplägenheten Renhult – 1749 (Tomter med gårdsplan)

P – Oskattlagda lägenheten Roaslätten – 2201 (Tomter och trädgårdar)

Q – Oskattlagda lägenheten Rörvik – 2286 (Tomt med täppa)

R – Oskattlagda lägenheten Steken – 2075 (Manhustomter med trädgård) – 2076 (Ladugårdstomter med humlegård)

S – Oskattlagda lägenheten Strömmen eller Örnatorpet – 2478 (Tomt)

ST – Beteshage, gemensam till Strömmen och åker

T – Oskattlagda lägenheten Storåker – 1104 (Tomter)

U – Oskattlagda lägenheten Myrkullen i Berghems Socken – 1144 (Tomter och Trädgård)

V – Torplägenheten Skogslund - 1396 (Åker och Tomter)

W – Torplägenheten Åsen – 1402 (Tomter och trädgård)

X – Torplägenheten Lilla Krikan i Berghems Socken – 1544 (Tomter och Trädgård)

X I – Torplägenheten Backen i Berghems Socken – 1569 (Tomt och Kålgård)

Y – Torplägenheten Nabben i Berghems Socken – 1728 (Tomter och Trädgård)

Y I – ¼ mtl Hagen eller Halfås i Berghems Socken - 2410

Y II – ¼ mtl Grönskog uti Berghems Socken - 1001

Y III – ¼ mtl Krono Binkaryd i Berghems Socken – 1183 (Tomter och trädgård)

Y IV – Torplägenheten Lilla Binkaryd i Berghems Socken - 1177

Z – Torplägenheten Hult eller Hasselhult – 1644 (Tomter och Gårdsplan)

Z I – Torplägenheten Maden i Berghems Socken – 2474

Rågångs och Röse Beskrivning

Råpuncten mellan Öresten och Hagby ägor börjar uti Örestens qvarn och Sågdamme vid Öresjös utlopp genom Öresten å. Denna åens medeldjup utgör gräns mellan Örestens och Hagby ägor, efter den rågångs linea sam å Cartan finnes uppdragen till Nr2.

Där Bua och Lekvads Byar börjar att utgöra gräns mot Öresten. Ifrån denna punct har rågången år 1838 blifvit genom en rak linea rätad till Litt a. enligt serskildt deröfver upprättadt intstrument och fortfar Bua och Lekvads byar att vidare angränsa Örestens ägor efter en rät linea till Nr3.

Därifrån Samma byar fortfara att angränsa efter nu på marken besitlige gärdesgårdar, som i alla dels bugter och winklar förleddes med omskolade rå stenar till Nr4.

Där under Öresten lydande ¼ mantal Binkaryd till det mesta omringas af berörde hagar efter på marken nu varande gärdsgårdar till nr5.

Där ytterligare Bua och Lekvads byar angränsa de under Öresten lydande Hemman och torp lägenheter efter nu stående stängsel, som i af krokningar med kringskolade råstenar försågs till Nr6.

Där en vid gärdsgården stående råsten förbättrades. Ifrån denne punct, går rågången mellan  Öresten och besagde byar rät fram genom skogbevext mark emellan utliggarne a, b, c, e, f, g, h, i och K. till Öresjö. Där ett kringskoladt femstenarör förbättdades nr7.

Hvarigrån Sjöstranden följes väster ut till nr8.

Hvarest ett under Öresten lydande Torpställe nabben kalladt, som är belägit inom Bua och Lekvads Byar ägovälde, börjar och Skiljes ifrån dessa byar genom en rät linea emellan sistnämnde råpunct och nr9.

Där Öresjö vidtager, och hvars medeldjup utgör sedemera gräns såväl för detta torpställe, som för Öresten öfrige ägor till nr1. Där börjar gjordes och Hagby ägor vidtaga att efter Cartans wisning.

Sålunda beskrifvet, betygar, Öresten 15 juli 1840

På embetes vägnar,

Olof Lund

Kartlänk: https://historiskakartor.lantmateriet.se/hk/viewer/internal/15-%C3%B6ry-120/00045aux/lm15/REG/15-%C3%B6ry-120/Karta,%20%C3%84gobeskrivning

Den digitala kartan: Länk

bottom of page