top of page

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 5

Uppdaterat: 10 apr. 2021

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 5 – Götheborgs Allehanda 1775-05-23


Kort sammanfattning av dagens punkter. Nummer 15 beskriver hur skogen på alla bergen runt om en gång i tiden var helt klädda. Men nu var kala efter hård avverkning och sårbara mot västanvinden.

Nummer 16 berättar de om att det finns många sjöar i bygden och vilka fiskarter som frodas i dem. Det har funnits en mindre fiskart i Fävren som byborna kallade Smalt, men i almänhet heter Rors. Ingen aning vad detta kan vara för fisk.

Nummer 17 beskriver vad det står på Ribbings gravstenar vid Torestorp kyrka. Detta var då vid den gamla kyrkan som senare brann ner 1784. Får allt ta o fotografera dessa o lägga upp här.


Fortsättning af Anmärkningarne under en Resa i Marks Härad.


15. Landet är mycket bergagtigt, och på den kanten, hwarest det gräntsar til Halland, äro Bergen, som förr waret prydde med skog, nu däraf aldeles blotte och bare, hwaraf händer at wästanwädret ligger nog hårdt på, och Trädplantering således, om den och blefwe med alfware företagen, mycket skulle hindras.


16. Siöar äro åtskillige i Häradet: Lögnern, Ingsiön, Orsjön, Lilla Örsjön, Orrsjiön, alla i Sättila Socken. Hussjön i Hössna Soken, Necksjön i Skephult, Frissjön i Kinnarumma, Tolken emillan Torestorps och Öxnewalla Soknar, Åklången i Kongsäter, Herrsjön i Öxabeck, Wesaren i Skedeshemma Soken, m. fl. Gädda, Abbor, Braxen, Sik, Mört och Åhl äro de fisk-slag, som mäst wanka i dessa Sjöar. I några, som i Sjön Fäfren finnes et slag små-fisk, som allmogen kallar Smalt, men i almänhet heter Nors; den fångas här om hösten. Wid Öfwerste Bostället Öresten, samt wid Kungsfors, som tilhörer Öfwerste Lieutenants Bostället Örby, fångas någon Lax.


17. På kyrkogården i Torestorp finnas 4 grafstenar, hwilkas uthugning röger en mästerlig hand. På första stenen läses: År 1602 d. 18 Martii afsomnade den ädle och wälbördige mannen, Christoffer Ribbing, Herre til Limmared, och ligger här begrafwen. Gud upwäcke Honom nådelig til en ewig glädje och salighet. Amen. Den Döde ligger uthuggen hel och hållen, med händerne i kors på Bröstet, wärjan och handskar på ena, och hjelmen på andra sidan; han har stöflar och sporrar på. Stenen är tre alnar i längden. På den andra stenen: Här under hwilar den ädle och wälbördige man Nils Ribbing, til Swansjö, hwilken afsomnade 1580, samt Hans K. Hustru, den ädla och wälbördiga Fru, Fru Anna Olofs doter, som afsomnade d. 12 Maji 1579. Denne Ribbing är, äfwen som den förre, uthuggen. Hon ligger mycket naturlig i fin swepning.


コメント


bottom of page