top of page

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 8

Uppdaterat: 10 apr. 2021

Anmärkningar under en resa i Marks Härad del 8 – Götheborgs Allehanda 1775-07-11


Sammanfattning:

26. Nämner att det finns en karta på Lantmäteriet gjord 1654. Delar 2 länkar efter inlägget. En av Marks Härads socknar (inte alla tyvärr) och en över Öresten, den kartan är fin. Krävs ev. ett plugin på datorn för att se dem, länk finns i slutet med.


27. Statistik över födda, döda och vigda par mellan åren 1763-73.

Fortsättning af Anmärkningarne under en Resa i Marks Härad.


26. En Charta öfwer Marks Härad, författad år 1654, finnes i Landtmäteri Contoiret i Stockholm.


27. Folk-fördelningen torde någorl. Kunna inhämtas af följande Tabell. Marks Härad.

Års Summan af Man och Qwinkön för år


År Födde Döde Wigde Par 1763 382 399 82 1764 376 329 117 1765 427 356 108 1766 441 274 102 1767 456 280 120 1768 444 445 137 1769 442 285 144 1770 367 539 111 1771 432 321 120 1772 430 389 95 1773 386 470 112


28. Om några Adeliga familler härifrån utsläktat, är obekant; men en Biskop har waret i Skara, wid namn Scarander, om är född i Istorps By år 1588. Dess Fader war Comminister Swen Oluffon, i Istorp, som sedan blef Kyrkoherde och Probst i Fristad.


29. Seglora tyckes hafwa fådt namn af Segla och Redd. (Seglered, hwaraf Seglira, såsom lättare at uttala). Här finnes ock en gård, som kallas Seglered.

Skephult, namnet på en hithörande Anner, tyckes äfwen bewisa, at här, i hedenlös, waret Segelfart. Landet är eljest mycket bergigt.


30. Mark betyder en skilnad, och har detta Häradet så blifwit kallat i Magni Smets tid. Då detta härad blef satt til en gränts-skilnad imellan Swerige och Dannemark. Monne Marko-mannerne waret bördige härifrtån? I Basii Invent. Eccl. Sviog. Fes, at Kind, Marks och Bollebygd, af K. Gustaf Adolph, blifwet lagde ifrån Skara-til Götheborgs Stift. Kind och Mark war Dr. Margareta gifwet til Lifgeding. 2 del. Af Rimtr.


31. Om Marbo Språket (Lingua Markenfis) låter man i Swedbergs Schibbolet, Cap. 3. §19, och i Dahls Beskr. På Borås p. 108. 109.


Länk till Lantmäteriet och info om plugin: https://riksarkivet.se/sok-i-kartans-text

Länk till Marks Härad karta från 1654 på Lantmäteriet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000975_00008…


Länk till en karta över Öresten 1649-1650 på Lantemäteriet: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0000975_00008…


Comments


bottom of page